Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Παναγιώτα Παπαδοπούλου


ESTUDIOS

o   Licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de Ioánnina (Grecia)

o   Diploma de Estudios Avanzados (DEA). Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Granada

o   Doctora en Filología Griega. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Granada. Doctorado Europeo

 


Formación complementaria


o   Nuevas aproximaciones didácticas del Griego Clásico, Griego Moderno y de la Historia. Ministerio de Educación de Grecia. Septiembre de 1997.

o   Nuevas aproximaciones didácticas del Griego Clásico, Griego Moderno y de la Historia. Ministerio de Educación de Grecia. Enero de 1998.

o   Introducción a la informática: Nuevas posibilidades de enseñanza y aprendizaje. Ministerio de Educación de Grecia. Enero-marzo 1998.

o   Nuevas aproximaciones didácticas del Griego Clásico, Griego Moderno y de la Historia. Ministerio de Educación de Grecia.Μarzo de 1998.

o   Griego Clásico: Lengua y Letras – Nuevas aproximaciones didácticas. Ministerio de Educación de Grecia. Febrero-marzo de 1999.

o   Curso de Estudios Hispánicos. Universidad de Granada. Febrero-mayo 2004.

o   Curso de griego moderno como lengua extranjera financiado por la Unión Europea y organizado por el Ministerio de Educación de Grecia y el Centro de Lengua Griega de Salónica. Curso 2014-2015.

 

DOCENCIA


Imparte las siguientes materias en la Universidad de Granada


o   Grado:

Lengua (Facultad de Traducción e Interpretación, y Facultad de Filosofía y Letras)

Traducción (Facultad de Traducción e Interpretación)

 

o   Máster:

Literatura griega (Facultad de Filosofía y Letras)
PERTENENCIA A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS


Miembro de los grupos de investigación:

o Estudios de la Civilización Griega Medieval y Moderna (HUM-728) de la Universidad de Granada

o Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas

Miembro de las sociedades científicas:

o Sociedad Europea de Estudios Neogriegos

o Sociedad Hispánica de Estudios Neogriegos

 


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN


o   Lexicografía neogriega: elaboración de diccionarios temáticos de griego moderno-español y español-griego moderno. 1a fase. Entidad financiadora: Ministerio de Cultura de Grecia y Fundación K. y E. Uranis, 2004-2008

o   Lexicografía neogriega. diccionario griego moderno-español. 1a fase.  Entidad financiadora: Ministerio de Cultura de Grecia y Fundación K. y E. Uranis, 2005-2009

o   Lexicografía neogriega: elaboración de diccionarios temáticos de griego moderno-español y español-griego moderno. 2a fase. Entidad financiadora: Ministerio de Cultura de Grecia y Fundación K. y E. Uranis, 2008-2013

o   Lexicografía neogriega: diccionario de griego moderno-español. 2a fase. Entidad financiadora: Fundación K. y E. Uranis, 2009-2017

o   Αrchivo/base de datos de las fuentes sobre las relaciones bizantino-búlgaras. 2a fase: ss. IX-XII (P09-HUM-5104) 2012-2013

o   Αrchivo/base de datos de las fuentes historiográficas griegas: siglos IV-VII. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad  2013-2015

o   Αrchivo/base de datos del teatro de sombras griego 2013-2017. Entidad financiadora: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada

o   Lexicografía neogriega: elaboración de diccionarios temáticos de griego moderno-español y español griego moderno. 3a fase. Fundación K. y E. Uranis, 2014-2018

o   Biblioteca de autores neogriegos: traducción de obras de autores neogriegos. Entidad financiadora: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada 

PUBLICACIONES

 

Artículos / Libros / Capítulos de libros


o  Ελληνο-ισπανικó λεξικό θρησκευτικών όρων / Diccionario de términos religiosos, 2007.

o  “Términos de las dignidades eclesiásticas en Bizancio y en la Grecia Moderna” en Cultura neogriega. Tradición y modernidad, 2007.

o  “Nεοελληνικά παραμύθια σε ισπανική μετάφραση του ΙΘ΄ αιώνα” en O Ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον 20ό αιώνα, 2007.

o  “Los jóvenes de Argo”. Estudios Neogriegos, 12 (2009).

o  “La mujer en la honra y el dinero de Konstantinos Teotokis”. Estudios Neogriegos, 17 (2015).

o  “Φιγούρες του ελληνικού θεάτρου σκιών στο Αρχείο Manuel de Falla της Γρανάδας” en Ελληνικό θέατρο σκιών. Άυλη πολιτιστική κληρονομιά, 2016.

o  “El Ἄβατον en el léxico religioso griego”. Estudios Neogriegos, 18 (2016).

o  “El mito griego en la obra de Ángelos Sikelianós” en La mitología griega en la tradición literaria: de la Antigüedad a la Grecia contemporánea, 2017.

o  Protheseis tis ellinikis glossas / Preposiciones de la lengua griega, 2017 (en colaboración con Irina Tresorukova).

o  Cuentos populares griegos, 2017.

o  “La elaboración de un diccionario médico bilingüe, griego moderno-español: problemas, soluciones y observaciones”. Panacea (2018).

o  “The term Ἄδυτον in the greek religious lexicon from the 8thbc to 15thad century”. Constantine´s Letters (2019).

o  “El Ἱερόν en el léxico religioso griego desde el periodo homérico hasta el periodo romano”. Bynantion Nea Hellás (2020).

o  “De ceremonias Aulae Byzantinae” en Fuentes griegas sobre los eslavos II-1. Introducción, selección y traducción de textos (en colaboración con Matilde Casas Olea), 2020.

o “Patriarca Focio. Epistolas” en Fuentes griegas sobre los eslavos II-2. Introducción, selección y traducción de textos (en colaboración con Matilde Casas Olea), 2020.

o  “Vida de santa Teodora de Cesarea” en Fuentes griegas sobre los eslavos II-2. Introducción, selección y traducción de textos, y comentarios, 2020.


o  “Vida de Nicetas de Medicio” en Fuentes griegas sobre los eslavos II-2. Introducción, selección y traducción de textos, 2020.


o  “Vida de santa María la Joven” en Fuentes griegas sobre los eslavos II-2. Introducción, selección y traducción de textos, y comentarios, 2020.


o  “Vida del beato Lucas de Estiris” en Fuentes griegas sobre los eslavos II-2. Introducción, selección y traducción de textos, 2020.


o  “Vida de san Miguel Maleino” en Fuentes griegas sobre los eslavos II-2. Introducción, selección y traducción de textos, y comentarios, 2020.


Αdverbios del griego moderno: formación y uso, 2021.


o “Byzantine Studies in Spain. The case of Granada”. Constantine´s Letters (2021).


 

Traducciones


o   Andreas Karkavitsas, El Mendigo. Introducción, traducción y notas de Mª Salud Baldrich López y Panagiota Papadopoulou, 2007.

o   Yolanda Pateraki, Vilma, una chica muy especial. Traducción: Panagiota Papadopoulou, Patricia Sánchez, María Zarco, 2007.

o   “Un desconocido movimiento conspiratorio en las islas Cícladas a finales del s. XVI”. Traducción: Panagiota Papadopoulou, Pilar Ruiz Guerra, en Hassiotis, Ioannis. Tendiendo puentes en el Mediterráneo. Estudios sobre las relaciones hispano-griegas (ss. XV-XIV), 2008.

o   “El filohelenismo español”. Traducción: Panagiota Papadopoulou, Pilar Ruiz Guerra, Virginia Barranco González, págs. 117-128 en Hassiotis, Ioannis. Tendiendo puentes en el Mediterráneo. Estudios sobre las relaciones hispano-griegas (ss. XV-XIV), 2008.

o   Socratis Αndreou, Naturaleza y opinión según San Máximo el Confesor. Traducción de Panagiota Papadopoulou y Encarnación Motos Guirao, 2012.

o   Himnos. Coro Bizantino “Juan Damasceno” del Arzobispado de Chipre. 61º Festival Internacional de Granada, 2012.

o   Kostas Arkoudeas, Un Egeo de vorágines. Traducción de Panagiota Papadopoulou, Juan Rojas García, Dolores Carmen Casas Herrada, 2015.

o   Konstantinos Teotokis, La honra y el dinero. Introducción, traducción y notas de Panagiota Papadopoulou y Francisco Javier Moral Arévalo, 2016.

o   Konstantinos Tsatsos, Democracia y Europa. Introducción, traducción y notas de Panagiota Papadopoulou y Maila García Amorós, 2018.

o   Grigorios Xenopoulos, Estela Violandi. Introducción, traducción y notas de Mª Salud Baldrich López y Panagiota Papadopoulou.

o   Andrés Pociña, Πέντε έργα. Introducción, traducción y notas de Panagiota Papadopoulou y Maila García Amorós.

 

Εdiciones de libros:


o   Morfakidis, Μ.; Papadopoulou, P.; Aggelis, D., Κωνσταντίνος Τσάτσος. Φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός / Constantinos Tsatsos. Filósofo, autor, político, 2010.

o   Morfakidis, Μ.; Papadopoulou, P., Mελέτες για το θέατρο σκιών στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια / Estudios sobre el teatro de sombras en el Mediterráneo y los Balcanes, 2015.

o   Papadopoulou, P., Κύπρος. Μια πολιτιστική εικόνα της νήσου της Αφροδίτης,  2015.

o   Morfakidis, Μ.; Papadopoulou, P., Ελληνικό θέατρο σκιών. Άυλη πολιτιστική κληρονομιά, 2016.

o   López Cruces, J. L.; Papadopoulou P., La lengua griega medieval, 2017.

o   Alganza Roldán M.; Papadopoulou P., La mitología griega en la tradición literaria: de la Antigüedad a la Grecia contemporánea, 2017.


Correcciones y revisiones científicas:


o   Egea Sánchez, José M., Eλληνο-ισπανικό και ισπανο-ελληνικό λεξικό ιχθύων / Diccionario griego-español y español-griego de ictiología. 2007.

o   Hassiotis, Ioannis, Tendiendo puentes en el Mediterráneo. Estudios sobre las relaciones hispano-griegas (ss. XV-XIV), 2008.

o   Tsifrikas, M.-P., Ελληνο-ισπανικó και ισπανο-ελληνικό λεξικό χλωρίδας / Diccionario griego-español y español-griego de flora, 2013.

o   Vafeiadou, E.-A., Ελληνο-ισπανικó και ισπανο-ελληνικό λεξικό φιλοσοφικών όρων / Diccionario griego-español y español-griego de términos filosóficos, 2014.

 


CONGRESOS Y JORNADAS


Participación con comunicación
      

o   2-5 de junio de 2005, Vitoria-Gasteiz.III Congreso  de Neohelenistas de Iberoamérica: Cultura Neogriega, tradición y modernidad. Título de comunicación: “Términos de las dignidades eclesiásticas en Bizancio y en la Grecia Moderna”.


o   2-4 de junio de 2006, Bucarest. III Congreso de la Sociedad Europea de Estudios Neogriegos: O ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα, Título de comunicación: “NεοελληνικάπαραμύθιασεισπανικήμετάφρασητουΙΘ´ αιώνα/Cuentos neogriegos en una traducción española del s. XVIII”.


o  3-4 mayo de 2007, Μurcia. Jornadas de la Lengua y Literatura Neogriega: Yorgos Teotocas y su época. Título de comunicación: “Los jóvenes de Argo”. 


o  22-26 de octubre de 2007, Valencia.XII Congreso de Estudios Clásicos. Grecia y Roma en la Edad Media. Título de comunicación: “Tradición clásica e innovación en el culto cristiano: Ἄβατον, Ἄδυτον”.


o  18-20 de septiembre de 2008, Mesolongui-Grecia. VII Congreso Universal sobre la Lengua Griega. Título de comunicación: “Οι Νεοελληνικές Σπουδές στην Γρανάδα”.


o  25-26 de octubre de 2013, Valencia. V Congreso de Neohelenistas de Iberoamérica: Mundo Neogriego y Europa: contactos, diálogos culturales. Título de comunicación: “El teatro de sombras griego en Europa”.


o  12-14 de junio de 2015, Granada. Congreso Científico Internacional: Las cartas.Título de comunicación: “Cartas no recibidas”.


o   27-29 de noviembre de 2015, Atenas. Congreso Científico Internacional: Teatro de sombras griego - Patrimonio cultural inmaterial.Título de comunicación: “Figuras del teatro de sombras griego en el Archivo Manuel de Falla de Granada”.


o  24-25 de noviembre de 2016, Granada. Simposio Científico Internacional. XIVEncuentro científico sobre Grecia: La mitología griega en la tradición literaria: de la Antigüedad a la Grecia contemporánea. Título de comunicación: “El mito griego en la obra de Ángelos Sikelianós”.


o   25-27 de abril de 2017, Moscow-Rusia. IV Scientific International Conference of Hellenic Studies dedicated to Irina I. Kovaleva. Título de comunicación: “The recruitment of the modern Greek literature in Spain. The generation of ’30”.


o   9-12 de abril de 2018, Granada.V Jornadas Temáticas de Cultura Hebrea y Judía y II Jornadas de Estudios sobre la Cultura Judía en el Oriente Mediterráneo: Yam Gadol: cultura e historia hebrea en el mundo mediterráneo, Título de comunicación: Los judíos en Grecia: desde la Antigüedad hasta el siglo IX.


o   4-7 de octubre de 2018, Lund-Suecia. VI European Congress of Modern Greek Studies Ο ελληνικός κόσμος σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης, 1204-2018/The Greek world in periods of crisis and recovery, 1204-2018. Título de comunicación: “The Modern Greek Literature in Spain. Evolutionary path problems”.


o  7-8 de noviembre de 2018, Κomotini-Grecia. Congreso Internacional Έδρες νεοελληνικών σπουδών στην Ευρώπη: παρελθόν, παρόν και μέλλον/Estudios Neogriegos en Europa: pasado, presente y futuro. Título de comunicación: “H διδασκαλία των Νέων Ελληνικών σε ισπανόφωνους φοιτητές της Κλασικής Φιλολογίας, Μετάφρασης και Διερμηνείας/La enseñanza del Griego Moderno a estudiantes hispanohablantes de Filología Clásica, Traducción e Interpretación”.


o   7-8 de octubre de 2019, Nitra-Eslovaquia. International scientific conference Parallels between ethical values in Byzantium and current European value context. Τitle of contribution: “Bases of the foundation of the Centre of Byzantine, Modern Greek and Cypriot Studies”.Organización de congresos y jornadas


o   Congreso Internacional / IX Encuentro científico sobre Grecia: “Constantinopla. 550 años desde su Caída”.

Tipo de participación: traducción y coordinación.

Lugar de celebración: Granada

Fecha: 4-6 de diciembre de 2003

 

o   X Encuentro Científico sobre Grecia. I Jornadas Bizantinoeslavas y del Sureste Europeo: El Sureste Europeo y el Mundo Grecoeslavo.

Tipo de participación: Miembro del Comité Organizador

Lugar de celebración: Granada

Fecha: 8-9 de mayo, de 2006 

 

o   II Jornadas Bizantino-eslavas y del Sureste Europeo: Convergencias Balcánicas en la historia y la literatura.

Tipo de participación: Miembro del Comité Organizador

Lugar de celebración: Granada

Fecha:  29-30 de abril de 2008

 

o   II Jornadas sobre convergencia de culturas en el Mediterráneo oriental a través de la literatura de viajes.

Tipo de participación: Miembro del Comité Organizador

Lugar: Granada

Fecha: 28-29 de abril de 2008

 

o   XII Encuentro sobre Grecia / Coloquio Internacional: La Presencia del mundo griego en los Fondos Documentales Españoles: Perspectivas de Investigación - Homenaje a Ioannis Hassiotis

Tipo de participación: Miembro del Comité Organizador

Lugar: Granada

Fecha: 20-21 de noviembre de 2008


 o   Congreso Científico Internacional: Konstantinos Tsatsos. Filósofo- Escritor - Político

Tipo de participación: Coordinadora

Lugar: Atenas (Grecia)

Fecha: 6-8 de noviembre de 2009

 

o   IV Congreso Internacional: Identidades en el mundo griego (desde 1204 hasta la actualidad).

Tipo de participación: Miembro del Comité Organizador

Lugar: Granada

Fecha: 9-12 de septiembre de 2010 

 

o   Jornadas sobre Chipre. Una imagen cultural de la isla de Afrodita

Tipo de participación: Coordinadora

Lugar: Granada

Fecha: 15 de abril de 2015


o   Congreso Científico Internacional: Teatro de sombras griego - Patrimonio cultural inmaterial.

Tipo de participación: Coordinadora

Lugar: Atenas (Grecia)

Fecha: 27-29 de noviembre de 2015

 

o   Simposio Científico Internacional. XIV Encuentro científico sobre Grecia: La mitología griega en la tradición literaria: de la Antigüedad a la Grecia contemporánea.

Tipo de participación: Miembro del Comité Organizador

Lugar: Granada

Fecha: 24-25 de noviembre de 2016

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas