Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Εταιρεία Φίλων Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου


Η Εταιρεία Φίλων του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας Τσάτσου (ΕΦΚΙΤ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο του οποίου ο σκοπός, βάσει του άρθρου 4 του Καταστατικού του, είναι:
α) η προβολή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό του έργου του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας Τσάτσου και
β) η επιβοήθηση της πλήρους ταξιθέτησης του αρχείου του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας Τσάτσου. 

Το σωματείο επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών του με κάθε νόμιμο τρόπο, μέσω χρηματοδοτήσεων, δωρεών, κληροδοσιών και άλλων παροχών για την στήριξη και προβολή του έργου του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας Τσάτσου, με κάθε πράξη που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικότερα δε: 

α) Την οργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, συνεδρίων και κάθε άλλης εκδήλωσης με την οποία κρίνεται ότι εξυπηρετούνται οι σκοποί του. 
β) Την έκδοση μελετών, περιοδικών δελτίων, ανακοινώσεων και τη διοργάνωση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών καθώς και τη χρησιμοποίηση του Διαδικτύου.

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas