Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ελληνο-ισπανικό λεξικό θρησκευτικών όρων / Diccionario griego-español de términos religiosos

Επιλογή λήμματος από τον αλφαβητικό κατάλογο, εισαγωγή και αναζήτηση

Ἄαν(ν)ες

Ἀβάκιο(ν)

Ἀβαντάριο(ν)

Ἄβαξ/Ἄβακας

Ἄβατο(ν)

Ἄγαλμα

Ἀγάπη

Ἀγαπητός (Ἅγιος)

Ἀγαπητρίς/ίδα

Ἀγγελική Λειτουργία

Ἀγγελικό(ν) σχῆμα

Ἀγγελικός Ὕμνος

Ἄγγελοι

Ἄγγελος

Ἄγγελος, Φύλαξ/ Φύλακας

Ἀγγέλων, Τάγματα

Ἃγια

Ἁγία

Ἁγία Ἀναφορά

Ἁγία Γραφή

Ἃγια Δῶρα

Ἁγία Ζώνη

Ἁγία Zώνη τῆς Θεοτόκου

Ἁγία Θυσία

Ἅγιαι Θύραι

Ἁγία Πύλη

Ἁγία Σκέπη

Ἁγία Σκέπη τῆς Θεοτόκου

Ἁγίασμα

Ἁγιασματάριο(ν)

Ἁγιασμός

Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων

Ἁγιαστήρι(ον)

Ἁγιαστούρα

Ἃγια, Τά

Ἅγια Ταμεῖα

Ἁγία Τράπεζα

Ἁγία Τριάς/άδα

Ἅγια τῶν Ἁγίων

Ἁγιογραφεῖο(ν)

Ἁγιογραφία

Ἁγιoγράφος

Ἅγιοι Ἀνάργυροι

Ἅγιοι Πάντες

Ἅγιοι Τόποι

Ἁγιολογία

Ἁγιολόγιο(ν)

Ἁγιολούλουδο

Ἁγιομνήσιο(ν)

Ἅγιο(ν) Βῆμα

Ἃγιο(v) Μύρο(ν)

Ἅγιο(ν) Ὅρος

Ἅγιο(ν) Πάσχα

Ἃγιο(ν) Πνεῦμα

Ἃγιο(ν) Ποτήρι(ον)

Ἅγιο(ν) Φῶς

Ἁγιοπολίτης

Ἁγιορείτικο(ν) ὓφος

Ἅγιος

Ἃγιος Δίσκος

Ἀγκιστροειδής Γραφή

Ἂγκυρα (ἐλπίδος)

Ἁγνή (Ἁγία)

Ἁγνός -ή -ό(ν)

Ἁγνότης

Ἀγρυπνία

Ἅδης

Ἀδιάλειπτος/η Ἀκολουθία

Ἀδριανός (Ἅγιος)

Ἂδυτο(ν)

Ἀειπάρθενος

Ἀέρας

Ἀετός

Ἀέτωμα

Ἄζυμα

Ἀήρ

Ἀθανασία

Ἀθανάσιος (Ἅγιος)

Ἀθάνατος -η -ο(ν)

Ἀθεΐα

Ἀθεϊσμός

Ἄθεος -ος/η -ο(ν)

Ἀθρησκία

Ἄθρησκος -ος/η -ο(ν)

Αἰδεσιμολογιώτατος

Αἰδεσιμώτατος

Ἀϊδιότης

Αἴθριο(ν)

Αἰκατερίνη (Ἁγία)

Αἶνοι

Αἳρεσις/η

Αἰτήσεις

Αἰώνιος -α -ο(ν)

Αἰωνιότης

Ἀκάθιστος Ὕμνος

Ἄκανθος

Ἀκίνηται/ες ἑορταί/ές

Ἀκοίμητος Λυχνία

Ἀκολασία

Ἀκολουθία

Ἀκολουθία Νυμφίου

Ἄκρα Ταπείνωσις/η

Ἀκρόασις/η

Ἀκρολέξιο(ν)

Ἀκρόλεξο(ν)

Ἀκροστίχιο(ν)

Ἀκροστιχίς/ίδα

Ἀκρόστιχο(ν)

Ἀκροτελεύτιο(ν)

Ἀκροώμενοι

Ἀκρωτήριο(ν)

Ἀκτημοσύνη

Ἀλάθητο(ν)

Ἄλειπτρο(ν)

Ἀλειτουργική περίοδος

Ἀλέξανδρος (Ἅγιος)

Ἀλέξιος (Ἅγιος)

Ἀλήθεια

Ἀλληλουάριο(ν)

Ἀλληλούια

Ἀλληλουιάριο(ν)

Ἀλλοίωσις/η

Ἁλουργίς/ίδα

Ἀλφάβητος

Ἃλως

Ἀμάραντο(ν), Ρόδο(ν)

Ἁμαρτία

Ἀμβρόσιος (Ἅγιος)

Ἄμβων/Ἄμβωνας

Ἀμήν

Ἀμίαντος

Ἄμνημο(ν)

Ἀμνός

Ἀμόλυντος

Ἄμπελος

Ἂμφια

Ἂμφια Ἁγίας Τραπέζης/Τράπεζας

Ἀμφίθυρα

Ἀμφικιονίσκος

Ἀμφικίων/Ἀμφικίονας

Ἀμφίπλευρη Eἰκών/Eἰκόνα

Ἀμφιπρόσωπη Eἰκών/Eἰκόνα

Ἄμωμος

Ἀναβαθμός

Ἀναβαπτίζω

Ἀναβαπτισμός

Ἀνάβασις/η

Ἀναβρυτήριο(ν)

Ἀναγέννησις/η

Ἀνάγλυφη διακόσμησις/η

Ἀνάγλυφη παράστασις/η

Ἀνάγλυφο(ν)

Ἀνάγνωσμα

Ἀναγνώστης

Ἀναγραμματισμός

Ἀνάδυσις/η

Ἀνάθεμα

Ἀναθεμάτισμα

Ἀναθεματισμός

Ἀνάθημα

Ἀναθηματική Παράστασις/η

Ἀναίμακτος θυσία

Ἀνακλώμενο(ν)

Ἀνακομιδή λειψάνων

Ἀνάλαβος

Ἀνάληψις/η Κυρίου

Ἀναλογεῖο(ν)

Ἀναλόγιο(ν)

Ἀνάμα

Ἀναμαρτησία

Ἀναμάρτητος -ος/η -ο(ν)

Ἀναπαύσιμο(ν)

Ἀναπεσών

Ἀναστάσεως Ἀκολουθία

Ἀναστασία (Ἁγία)

Ἀναστασιματάριο(ν)

Ἀναστάσιμο(ν)

Ἀναστάσιμοι Κανόνες

Ἀναστάσιος (Ἅγιος)

Ἀνάστασις/η τοῦ Κυρίου

Ἀναστήλωσις/η

Ἀνατολικό(ν)

Ἀναφορά

Ἀναφορά, Ἁγία

Ἀναχώρησις/η

Ἀναχωρητήριο(ν)

Ἀναχωρητής

Ἀναχωρητισμός

Ἀνδρέας Πρωτόκλητος

Ἀνεικονική διακόσμησις/η

Ἀνεξιθρησκία

Ἀνεξίθρησκος -ος/η -ο(ν)

Ἀνθέμιο(ν)

Ἀνθιβόλιο(ν)

Ἀνθολόγιο(ν)

Ἀνθρωπομορφισμός

Ἀνιόντες χαρακτῆρες ποσότητας

Ἄννα (Ἁγία)

Ἀνοιξαντάριο(ν)

Ἀνοίξια

Ἀντέρεισμα

Ἀντερί

Ἀντηρίς/ίδα

Ἀντίγαμος

Ἀντίδοσις/η

Ἀντίδωρο(ν)

Ἀντικένωμα

Ἀντιμήνσιο(ν)

Ἀντίπασχα

Ἀντιστροφή

Ἀντιφωνάριο(ν)

Ἀντιφωνία

Ἀντιφωνική ψαλμωδία

Ἀντίφωνο(ν)

Ἀντώνιος (Ἅγιος)

Ἀνώνυμοι (Ἅγιοι)

Ἄξιον Ἐστί

Ἀπαιτητής

Ἀπαμφίεσις/η

Ἀπάρνησις/η

Ἂπειρος

Ἀπήχημα

Ἀπιστία

Ἄπιστος -ος/η -ο(ν)

Ἁπλῆ

Ἃπλωμα

Ἀπόγραφο(ν)

Ἀπόδειπνο(ν)

Ἀπόδομα

Ἀπόδοσις/η τῆς ἑορτῆς

Ἀπόδοσις/η τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Ἀπόδοσις/η τοῦ Πάσχα

Ἀποθηκάριος

Ἀποκαθήλωσις/η

Ἀποκάλυψις/η

Ἀπόκαρσις/η

Ἀποκήρυξις/η

Ἀποκόμβιο(ν)

Ἀποκουκουλισμός

Ἀποκουρά

Ἀπόκρεως

Ἀποκριά

Ἀπoκρισάριος

Ἀπόκρυφο(ν) Εὐαγγέλιο(ν)

Ἀπολείτουργα

Ἀπόλλων (Ἅγιος)

Ἀπολογητής

Ἀπολογητική

Ἀπόλουσις/η

Ἀπολούσματα

Ἀπόλυσις/η

Ἀπολυτίκιο(ν)

Ἀπόμυρo(ν)

Ἀπομύρισμα

Ἀπομύρωμα

Ἀπονηστεία

Απονίμματα

Ἀπονιψίδια

Ἀπόνιψις/η

Ἀπόνιψις/η Πιλάτου

Ἀποστάτης

Ἀπόστιχο(ν)

Ἀποστολικά

Ἀποστολικὴ Λειτουργία Ἰακώβου

Ἀποστολικό(ν)

Ἀποστολικοί Πατέρες

Ἀπόστολος

Ἀπόστροφος

Ἀποσχηματίζω

Ἀποσχηματισμός

Ἀποταγή

Ἀπόταξις/η

Ἀποτομή Ἁγίου Ἰωάννου

Ἀποφατική Θεολογία

Ἀραβούργημα

Ἀργό(ν)

Ἀργό(ν) ὕφος

Ἀρειανισμός

Ἀρετή

Ἀριστητάριος

Ἀρραβών/ώνας

Ἂρσις/η

Ἀρτοκλασία

Ἂρτος

Ἀρτοφόριο(ν)

Ἀρχάγγελοι

Ἀρχάγγελος

Ἀρχαί/ές

Ἀρχάριος

Ἀρχέγονος δικαιοσύνη

Ἀρχειοφύλαξ/Ἀρχειοφύλακας

Ἀρχιδιάκονος

Ἀρχιεπισκοπή

Ἀρχιεπίσκοπος

Ἀρχιερατική προσευχή

Ἀρχιερατικό(ν)

Ἀρχιερατικός Θρόνος

Ἀρχιερεύς/Ἀρχιερέας

Ἀρχικουνίτης

Ἀρχιμανδρίτης

Ἀρχιποιμενάρχης

Ἀρχιποιμήν/Ἀρχιποιμένας

Ἀρχιπρεσβύτερος

Ἀρχιστράτηγος

Ἀρχιτρίκλινος

Ἀρχονταρεῖο(ν)

Ἀρχοντάρης

Ἀρχονταρίκι

Ἄρχων/Ἄρχοντας

Ἀσέβεια

Ἀσεβής -ής -ές

Ἀσηκρῆτις

Ἄσκησις/η

Ἀσκηταριό

Ἀσκητήριο(ν)

Ἀσκητής

Ἀσκητισμός

Ἀσματικό(ν)

Ἀσματικός κανών/όνας

Ἀσματικός Ὄρθρος

Ἂσπιλος

Ἀστέρας

Ἀστερίσκος

Ἀστράγαλος

Ἀσώματοι

Αὐγουστῖνος (Ἅγιος)

Αὐτεξούσιο(ν) μοναστήρι(ον)

Αὐτοδέσποτο(ν) μοναστήρι(ον)

Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία

Αὐτοκρατορικό(ν) μοναστήρι(ον)

Αὐτόμελo(ν)

Ἄφεσις/η

Ἀφιέρωμα

Ἀφορίζω

Ἀφορισμός

Ἀφυπνιστής

Ἄφωνο(ν)

Ἀχειροποίητος

Ἀχιλλεύς (Ἅγιος)

Ἄχραντος

Ἁψιδοστάτης

Ἁψίς/Ἁψίδα

Α-Ω

Βαθμίς/Βαθμίδα

Βαϊoφόρος

Βακούφι

Βάπτισις/η τοῦ Xριστοῦ

Βάπτισμα

Βαπτιστήριο(ν)

Βαρβάρα (Ἁγία)

Βαρεῖα

Βαρθολομαῖος (Ἅγιος/Ἀπόστολος)

Βαρύς

Βασιλειακό(ν) Μηνολόγιο(ν)

Βασίλειος (Ἅγιος/Μέγας)

Βασιλεύς Βασιλέων

Bασιλεύς Βασιλευόντων

Βασιλιανή Μονή

Βασιλιανός μοναχός

Βασιλική

Βασιλική Ἀκολουθία

Βασιλική μέ ἐγκάρσιο(ν) κλῖτος

Βασιλική μέ Τροῦλλο

Βασιλική Παναγίου Τάφου

Βασιλική Πύλη

Βασιλικό(ν) μέλος

Βασιλικό(ν) μοναστήρι(ον)

Βασιλικοί κληρικοί

Βασιλικός ψαλμός

Βασιλομονάστηρο(ν)

Βάσις/η

Βαστακτής

Βατοπεδινή Ἐσφαγμένη

Βεβηλώνω

Βεβήλωσις/η

Βῆλο(ν)

Βηλόθυρα

Βηματάρης

Βηματίκια

Βημόθυρα

Βιβλική Θεολογία

Βιβλιοθηκάριος

Βιβλιοφύλαξ/βιβλιοφύλακας

Βίβλος

Βικέντιος (Ἅγιος)

Βίκτωρ (Ἅγιος)

Βλάσιος (Ἅγιος)

Βορδοναρεῖον

Βουρδουναριό

Βραβεῖο(ν)

Βρέβιο(ν)

Βρεφοκρατοῦσα

Βρεφοκτονία

Βρεφοτρόφος

Βυζαντινός Ναός

Βυζαντινός Ρυθμός

Βωμός

Γαβριήλ (Ἀρχάγγελος)

Γαλακτοτροφοῦσα

Γάμος

Γάμου, Ἱεροπραξία

Γεδέκιο(ν)

Γεῖσο(ν)

Γενέθλιο(ν) Ἰωάννου Προδρόμου

Γενέθλιο(ν) τῆς Θεοτόκου

Γενέσιο(ν) τῆς Θεοτόκου

Γενεσιουργός

Γέννησις/η τοῦ Xριστοῦ

Γένος

Γεροκόμος

Γέροντας

Γεροντικό(ν)

Γερόντισσα

Γεροντοκόμος

Γέρων/Γέροντας

Γεώργιος (Ἅγιος)

Γηροκόμος

Γηροτρόφος

Γιορτάζω

Γιορτή

Γλυκοφιλοῦσα

Γλύπτης

Γλυπτική

Γλυπτό(ν)

Γλυπτός -ή -ό(ν)

Γλυπτός διάκοσμος

Γλύφω

Γονατιστή Ἀκολουθία

Γονυκλισία

Γοργό(ν)

Γοργοεπήκοος

Γραμμή

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (Ἅγιος)

Γυναικεῖο(ν)

Γυναικωνίτης

Γωνιαία κόγχη

Δαίμονες

Δακτυλίδια

Δακτύλιοι

Δαμιανός (Ἅγιος)

Δέησις/η

Δέησις/η ἐκτενής

Δεῖπνο(ν) Κυριακό(ν)

Δεῖπνο(ν) Πασχάλιο(ν)

Δεῖπνος Μυστικός

Δεισιδαιμονία

Δεισιδαίμονων -ων -ο(ν)

Δεκάλογος

Δεκανίκι

Δενδρίτης

Δεομένη

Δεπουτᾶτος

Δέσποινα

Δεσπότης

Δεσποτικά

Δεσποτικαί/ές εἰκόνες

Δεσποτικαί/ές ἑορταί/ές

Δεσποτικό(ν)

Δεσποτικός Θρόνος

Δεσποτοθεομητορικαί/ές ἑορταί/ές

Δευτέρα Παρουσία

Δευτερεύων

Δευτερονόμιο(ν)

Δημήτριος (Ἅγιος)

Διάβολος

Διάδημα

Διακαινήσιμος Ἑβδομάς

Διακόνημα

Διακονητής

Διακονία

Διακονικά

Διακονικό(ν)

Διακόνισσα

Διάκονος

Διάμβουλο(ν)

Διαμονητήριο(ν)

Διαπασών κλίμαξ

Δίαργο(ν)

Διαρκής Ἱερά Σύνοδος

Διάστημα

Διάστυλο(ν)

Διασώζουσα

Διατάξεις Ἀποστόλων

Διατονικό(ν) Γένος

Διάψαλμα

Δίγοργο(ν)

Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας

Διερμηνεύς/Διερμηνέας

Δίεσις/η

Διζωνική Εἰκών/Εἰκόνα

Δίζωνο(ν) κιονόκρανο(ν)

Δίκαιος

Δικαιοφύλαξ/Δικαιοφύλακας

Δικαίωσις/η

Δικέφαλος ἀετός

Δικήριο(ν)

Δικηροτρίκηρα

Δικιόνιος Ναός

Δίκλιτος Nαός

Δίλοβο(ν)

Διονύσιος (Ἅγιος)

Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης

Διπλῆ

Διπλοκατηχούμενα

Δίπτυχο(ν)

Δισκάριο(ν)

Δισκέλιο(ν)

Δισκοκάλυμμα

Δισκοπότηρο(ν)

Δίσκος

Δισυπόστατη Ἐκκλησία

Δίχορος

Διώδιο(ν)

Δόγμα

Δογματικά Θεοτοκία

Δογματική

Δόκιμη

Δόκιμος

Δομέστιχος

Δόξα

Δοξασία

Δοξαστάριο(ν)

Δοξαστικό(ν)

Δοξολογία

Δοχειάρης

Δοχειάριος

Δοχεῖο(ν)

Δρακόντιο(ν)

Δράκων

Δρομική Βασιλική

Δρόμος

Δυνάμεις

Δύναμις/η

Δώδεκα Ἀπόστολοι

Δωδεκαήμερο(ν)

Δωδεκάκηρο(ν)

Δωδεκάορτο(ν)

Δῶρα, Ἃγια

Δῶρα, Τίμια

Δωρεά

Δωρόθεος (Ἅγιος)

Ἑβδομαδάριο(ν)

Ἑβδομάς τῆς Διακαινησίμου

Ἑβδομήκοντα

Ἐγγεγραμμένος σταυροειδής

Ἒγερσις/η τοῦ Λαζάρου

Ἐγκαίνια

Ἐγκαυστική ζωγραφική

Ἔγκλειστο(ν)

Ἔγκλειστος -ος/η -ο(ν)

Ἐγκόλπιο(ν)

Ἐγκόσμιος -α -ο(ν)

Ἐγκράτεια

Ἐγκρατευτής

Ἐγκώμιο(ν)

Εἶδος

Εἰδωλολατρία

Εἰκονοστάσιο(ν)

Εἰκοσιτετράωρη Ἀκολουθία

Εἰκών/Εἰκόνα

Εἰλητάριο(ν)

Εἰλητό(ν)

Εἰρήνη

Εἰρήνη (Ἁγία)

Εἰρηνικά

Εἱρμολογικό(ν) ἀργό(ν)

Εἱρμολογικό(ν) μέλος

Εἱρμολογικό(ν) σύντομο(ν)

Εἱρμολόγιο(ν)

Εἱρμός

Εἰσαγωγικός

Eἰς Ἅδου κάθοδος

Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Εἰσοδικό(ν)

Εἲσοδος

Εἰσπήδησις/η

Ἑκατονταπυλιανή, Παναγία

Ἑκατοντάς/άδα

Ἔκδικος

Ἐκκλησία

Ἐκκλησιαστική Παιδεία

Ἐκκλησιαστικό(ν) μοναστήρι(ον)

Ἐκκλησιαστικό(ν) Τυπικό(ν)

Ἐκκλησίασμα

Ἐκκλησιέκδικος

Ἐκκλησιολογία

Ἔκκλητο(ν)

Ἐκλογάδην

Ἐκλογάδιο(ν)

Ἐκλογή

Ἒκπλυσις/η

Ἒκτασις/η

Ἐκτενής

Ἐκτενής Ἱκεσία

Ἒκφρασις/η

Ἐκφώνησις/η

Ἐλαία

ἒλαιο(ν), Ἐπορκιστό(ν)

Ἒλαφος

Ἐλαφρό(ν)

Ἐλάχιστο(ν) Διάστημα

Ἐλάχιστος

Ἑλένη καί Κωνσταντῖνος (Ἅγιοι)

Ἐλεοῦσα

Ἐλευθέριος (Ἅγιος)

Ἐλευθερώτρια

Ἓλξις

Ἐμβατίκια

Ἐμμανουήλ

Ἔμμνημο(ν)

Ἐμφύσημα

Ἐμφώτιο(ν)

Ἐνανθρώπησις/η

Ἐναρμόνιο(ν)

Ἒνατα

Ἐνάτη

Ἐνδόφωνο(ν)

Ἔνδυμα

Ἒνδυσις/η

Ἐνδυτή

Ἐνδύτιο(ν)

Ἐνδυτό(ν)

Ἒνζυμoς ἄρτος

Ἐνήχημα

Ἐνθετική τέχνη

Ἐνθρόνισις/η

Ἐνθρονισμός

Ἐνθύμησις/η

Ἐνιαύσιο(ν)

Ἐννεάμηνα

Ἐννιάμερα

Ἐννιάμηνα

Ἐνορία

Ἐνοριακό(ν) μοναστήρι(ον)

Ἐνορίτης

Ἐνορίτισσα

Ἐνσάρκωσις/η

Ἒντασις/η

Ἓνωσις/η

Ἐνώτιο(ν)

Ἑξάμηνα

Ἐξαποστειλάριο(ν)

Ἑξαπτέρυγα

Ἐξάρτημα

Ἐξαρτηματικός

Ἔξαρχος

Ἑξάψαλμος

Ἒξεργο(ν)

Ἐξηγηματικός τρόπος

Ἐξοδιαστική Ἀκολουθία

Ἐξοδιαστικό(ν)

Ἐξομολόγησις/η

Ἐξομολογητής

Ἐξομολόγος

Ἐξορκίζω

Ἐξορκιστής

Ἐξορκισμός

Ἐξουσίαι/ες

Ἐξωκκλήσι(ον)

Ἐξώκοιτος

Ἐξωνάρθηξ/Ἐξωνάρθηκας

Ἐξώρασο(ν)

Ἑορτάζω

Ἑορτή

Ἑορτοδρόμιο(ν)

Ἑορτολογία

Ἑορτολόγιο(ν)

Ἐπακτή

Ἐπανωκαλύμμαυχο(ν)

Ἐπαρχιακό(ν) Mοναστήριο(ν)

Ἒπαυδος

Ἐπείσακτα μέλη

Ἐπείσακτος/η

Ἐπενδύτης

Ἐπιγονάτιο(ν)

Ἐπίδοσις/η

Ἐπίθημα

Ἐπίκλησις/η τοῦ Ἅγίου Πνεύματος

Ἐπίκρανο(ν)

Ἐπιλύχνιος εὐχαριστία

Ἐπιλύχνιος Ὕμνος

Ἐπιμάνικo(ν)

Ἐπινέμησις/η

Ἐπινίκιος Ὕμνος

Ἐπιπεδόγλυφο(ν)

Ἐπίπληξις/η

Ἐπιρριπτάριο(ν)

Ἐπισκοπεῖο(ν)

Ἐπισκοπή

Ἐπισκοπικός Θρόνος

Ἐπίσκοπος

Ἐπιστύλιο(ν)

Ἐπιτάφιος

Ἐπιτάφιος Θρῆνος

Ἐπιταφίου, Ὀθόνη

Ἐπιτίμιο(ν)

Ἐπιτραχήλιο(ν)

Ἐπιφάνεια

Ἐπιφοίτησις/η τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Ἐπιφώνημα

Ἐπορκιστό(ν) ἔλαιο(ν)

Ἑπταδικαί/ές Ἀκολουθίαι/ες

Ἑπταπάπαδο

Ἑπταφωνία

Ἑπτάφωτος/η Λυχνία

Ἐπωδός

Ἐρημητήριο(ν)

Ἐρημίτης

Ἑρμηνευτική

Ἐσθής Ἁγία

Ἑσπερινός

Ἑσπέριοι Ψαλμοί

Ἐσταυρωμένος

Ἐσφαγμένη

Ἐσχατολογία

Ἐσωνάρθηξ/Ἐσωνάρθηκας

Ἐσώρασο(ν)

Ἐσωρράχιο(ν)

Ἓτερο(ν)

Ἐτήσιο(ν)

Ἑτοιμασία τοῦ θρόνου

Εὐαγγελιάριο(ν)

Εὐαγγέλιο(ν)

Εὐαγγέλιο(ν) κατά Ἰωάννην

Εὐαγγέλιο(ν) κατά Λουκάν

Εὐαγγέλιο(ν) κατά Μᾶρκον

Εὐαγγέλιο(ν) κατά Ματθαῖον

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου

Εὐαγγελιστάριο(ν)

Εὐαγγελιστής

Eὐγενία (Ἁγία)

Εὐδοκία

Eὐδοκία (Ἁγία)

Eὐδοξία (Ἁγία)

Eὐθύμιος (Ἅγιος)

Εὐκτήριος Οἶκος

Εὐλαβέστατος

Eὐλάλιος (Ἅγιος)

Εὐλογητάριο(ν)

Εὐλογητό

Εὐλογία

Eὐλόγιος (Ἅγιος)

Eὐσέβιος (Ἅγιος)

Eὐστάθιος (Ἅγιος)

Eὐστράτιος (Ἅγιος)

Εὐτύχιος (Ἅγιος)

Εὐφημία (Ἁγία)

Εὐχαριστήριος Ὓμνος

Εὐχαριστία

Εὐχαριστία, Θεία

Εὐχέλαιο(ν)

Εὐχή

Εὐχολόγιο(ν)

Ἐφημέριος

Ἐφορκιστής

Ἐφραίμ (Ἅγιος)

Ἐφύμνιο(ν)

Ἑωθινά

Ἑωθινή Προσευχή

Ἑωθινό(ν) Εὐαγγέλιο(ν)

Ἑωσφόρος

Ζέον

Ζηλωτής

Ζητεία

Ζυγός

Ζωή

Ζώνη

Ζωοδόχος Πηγή

Ζωoφόρος

Ζωστικό(ν)

Ζωφόρος

Ἡγουμενεῖο(ν)

Ἡγούμενος

Ἡγουμενοσυμβούλιο(ν)

Ἠθική Χριστιανική

Ἦθος

Ἠλίας Προφήτης

Ἡμέρα τῶν Φώτων

Ἡμερονύκτιος Ἀκολουθία

Ἡμίαργο(ν)

Ἡμίγοργο(ν)

Ἡμικίων/Ἡμικίονας

Ἡμιστύλιο(ν)

Ἡμιτόνιο(ν)

Ἡμίφθορο(ν)

Ἡμίφωνο(ν)

Ἡμιχώνιο(ν)

Ἡσυχασμός

Ἡσυχαστήριο(ν)

Ἡσυχαστής

Ἡ Φοβερά Προστασία

Ἤχημα

Ἦχος

Θάλασσα

Θάνατος

Θαῦμα Κολλύβων

Θεάνθρωπος

Θεία Εὐχαριστία

Θεία Κοινωνία

Θεία Λειτουργία

Θεία Πρόνοια

Θεία Χάρις/η

Θεϊκός -ή -ό(ν)

Θεῖο(ν) Βρέφος

Θεῖος -α -ο(ν)

Θειότατος

Θέκλα (Ἁγία)

Θεογνωσία

Θεοδικία

Θεοδοσιανό(ν) κιονόκρανο(ν)

Θεοδόσιος (Ἅγιος)

Θεοδούλη (Ἁγία)

Θεοδρόμος

Θεόδωροι (Ἅγιοι)

Θεόδωρος (Ἅγιος)

Θεοκρατία

Θεολογία

Θεολογικός -ή -ό(ν)

Θεολογῶ

Θεομητορικαί/ές ἑορταί/ές

Θεομητορικός μήν/μήνας

Θεομήτωρ

Θεοπάτορες

Θεοπνευστία

Θεόπνευστος -ος/η -ο(ν)

Θεός

Θεοσέβεια

Θεοσοφία

Θεότης

Θεοτοκάριο(ν)

Θεοτοκίο(ν)

Θεοτόκος

Θεοτοκωνύμι(ον)

Θεοφάνεια

Θεοφιλέστατος

Θέσεις

Θεωρητικό(ν)

Θέωσις/η

Θολίτης

Θόλος

Θολοστάτης

Θρηνοῦσα

Θρησκεία

Θρησκειολογία

Θρησκευτικός -ή -ό(ν)

Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία

Θριαμβευτικό τόξο

Θριαμβικό τόξο

Θριγκός

Θρόνοι

Θρόνος

Θυμίαμα

Θυμιατήρι(ον)

Θυμιατίζω

Θυμιατό

Θύραθεν Παιδεία

Θυρανοίξια

Θύρια

Θυσία

Θυσία, Ἁγία

Θυσιαστήριο(ν)

Θωρακεῖο(ν)

Θωράκιο(ν)

Ἰάκωβος (Ἅγιος/Ἀπόστολος)

Ἰαμβικός κανών/κανόνας

Ἰάσων (Ἅγιος)

Ἰγνάτιος (Ἅγιος)

Ἰδιόμελο(ν)

Ἰδιόρρυθμο(ν) Mοναστήρι(ον)

Ἱερά/ή Ἐπιστασία

Ἱερά/ή Κοινότης/Κοινότητα

Ἱερά/ή Σύναξις/η

Ἱερά Παράδοσις/η

Ἱεραποδημία

Ἱεραπόδημος

Ἱεραποστολή

Ἱεραπόστολος

Ἱεράρχης

Ἱεραρχία

Ἱερά σκεύη

Ἱερά Σύνοδος

Ἱερατεῖο(ν)

Ἱερατικό(ν)

Ἱερεύς/Ἱερέας

Ἱερό(ν)

Ἱερό(ν) Βῆμα

Ἱερό(ν) Κήρυγμα

Ἱεροδιάκονος

Ἱεροδιδάσκαλος

Ἱεροκήρυξ/Ἱεροκήρυκας

Ἱερολογία

Ἱερολογία Γάμου

Ἱερολογιώτατος

Ἱερομάρτυς/Ἱερομάρτυρας

Ἱερομνήμων/Ἱερομνήμoνας

Ἱερομόναχος

Ἱερόπαις

Ἱεροπραξία Γάμου

Ἱερός -ά/ή -ό(ν)

Ἱερός Ναός

Ἱεροσολυμίτης μοναχός

Ἱεροσολυμιτικό(ν) Τυπικό(ν)

Ἱεροσυλία

Ἱεροτελεστία

Ἱερουργία

Ἱερώνυμος (Ἅγιος)

Ἱερωσύνη

Ἱερώτατος

Ἰησοῦς

Ἰησοῦς Χριστός

Ἱκεσία

Ἱκετήριος κανών/κανόνας

Ἱλαρίων (Ἅγιος)

Ἱλαστήριο(ν)

Ἰνδικτιών

Ἴνδικτος

Ἱππόλυτος (Ἅγιος)

Ἰσαπόστολος

Ἰσίδωρος (Ἅγιος)

Ἰσοκράτημα

Ἰσοκράτης

Ἰσόμελο(ν)

Ἴσο(ν)

Ἱστόρησις/η

Ἱστορώ

Ἰχθύς

Ἰωάννης (Ἅγιος/Eὐαγγελιστής)

Ἰωνᾶς

Ἰωνικό(ν) κιονόκρανο(ν)

Ἰωσήφ (Ἅγιος)

Ἰωσήφ ὁ Αριμαθαίας (Ἅγιος)

Καθαγίασις/η

Καθαγιασμός

Καθαγιασμός τοῦ ὓδατος

Καθαίρεσις/η

Καθαιρῶ

Καθαρά Δευτέρα

Καθαρά Ἑβδομάς/άδα

Καθέδρα

Καθηγούμενος

Καθιέρωσις/η

Κάθισμα

Καθίσματα

Καθισματάρης

Καθισταί

Καθολική Ἐκκλησία

Καθολικισμός

Καθολικό(ν)

Καθολικός -ός/ή -ό(ν)

Καθ ̓ὑπακοή(ν)

Καινή Διαθήκη

Καιρός

Κάλαθος

Καλάσιρις/η

Καλ(λ)ίγι(ον)

Καλογερόπαπας

Καλόγερος

Καλόγηρος

Καλόγρια

Καλός Ποιμήν

Καλοφωνία

Καλοφωνικοί Εἱρμοί

Καλύβα/Καλύβη

Καλυβίτης

Κάλυμμα

Καλυμμαύχι(ον)

Καμάρα

Καμπάνα

Καμπανάρης

Καμπαναριό

Καμπανέλι

Κάμπος

Κανδήλα

Κανδηλοσβέστης

Κάνθαρος

Κανιστροειδές κιονόκρανο(ν)

Κάνιστρο(ν)

Καννί(ον)

Κανονάριο(ν)

Κανονάρχημα

Κανονάρχης

Κανονική

Κανονικό(ν)

Κανονικό(ν) Δίκαιο(ν)

Κανόνιο(ν)

Κανστρίσιος

Καντζί

Καντηλανάφτης

Καντηλέρι

Καντήλι

Κανών/Κανόνας

Καρκινική ἐπιγραφή

Καταβασία

Κατάβασις/η

Κατάδυσις/η

Καταθέσια

Κατάθεσις/η

Κατακλαστό(ν)

Κατακόμβη

Κατάληξις/η

Κατάλυσις/η

Κατανυκτικό(ν)

Καταπέτασμα

Κατάπλυσις/η

Κατασάρκιο(ν)

Κατασφραγίζω

Κατηγυριάρης

Κατήχησις/η

Κατηχητής

Κατηχήτρια

Κατηχουμενεῖο(ν)

Κατηχουμένη

Κατηχούμενος

Κατιόντες χαρακτῆρες ποσότητoς/ας

Κειμηλιαρχεῖο(ν)

Κεκαρμένος

Κεκραγάριο(ν)

Κελλαρίτης

Κελλί

Κελλιώτης

Κέντημα

Κεντήματα

Κεραία Σταυροῦ

Kεράμιο(ν) Ἅγιο(ν)

Κερί

Κεροδοσιά

Κέστρο(ν)

Κηδεία

Κηρίο(ν)

Κηρομαστίχη

Κηροπήγιo(ν)

Κηροποίητη Eἰκών/Eἰκόνα

Κηροφόρος

Κηρόχυτη Eἰκών/Eἰκόνα

Κήρυγμα

Κηρύττω

Κιβώριο(ν)

Κινηταί/ές ἑορταί/ές

Κιονόκρανο(ν)

Κιστέρνα

Κίων/Κίονας

Κλάσμα

Κλῆμα

Κληρικός

Κλῆρος

Κλίμαξ

Κλῖτος

Κλῖτος ἐγκάρσιο(ν)

Κλῖτος πλάγιο(ν)

Κόγχη

Κοίμησις/η τῆς Θεοτόκου

Κοινή Παράκλησις/η

Κοινόβιο(ν)

Κοινωνία, Θεία

Κοινωνία τῶν Ἀποστόλων

Κοινωνικό(ν)

Κοινωνῶ

Κόλασις/η

Κόλλυβα

Κολυμβήθρα

Κόμμα

Κομποσχοίνι/Κομποσκοίνι

Κονάκι

Κοναξής

Κόνδιο(ν)

Κοντακάριο(ν)

Κοντάκιο(ν)

Κόπανος

Κορινθιακό(ν) κιονόκρανο(ν)

Κορυφή

Κοσμᾶς (Ἅγιος)

Κοσμήτης

Κοσμικός τύπος Ἀκολουθίας

Κοσμοκαλόγερος

Κόσμος

Κουβούκλιο(ν)

Κουκούλιο(ν)

Κουνίο(ν)

Κουρά

Κουφικά

Κράτημα

Κρατηματάριο(ν)

Κράχτης

Κρεατινή Ἑβδομάς/άδα

Κρήνη

Kρητική Σχολή

Κρητικό(ν) Ἑπτανησιακό(ν) ὓφος

Κρίσις/η

Κρύπτη

Κρυπτοχριστιανός

Κτητορικό(ν) Μοναστήριο(ν)

Κτήτωρ/Κτήτορας

Κύκλιο(ν)

Κύκλος Παθῶν

Kυπριανός (Ἅγιος)

Κυρία, Τῶν Ἀγγέλων

Κυριακή (Ἁγία)

Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

Κυριακή τοῦ Ἀσώτου

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ

Κυριακή τοῦ Παραλύτου

Κυριακή τοῦ Πάσχα

Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισ

Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ

Κυριακή τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων

Κυριακή τῶν Βαΐων

Κυριακή τῶν Μυροφόρων

Κυριακό(ν)

Κυριακό(ν), Δεῖπνο(ν)

Κυριακοδρόμιο(ν)

Kυριακός ὁ Ἀναχωρητής (Ἅγιος)

Κύριοι Ἦχοι

Κύριλλος καί Μεθόδιος (Ἅγιοι)

Κύριος

Κυριότητες

Κυρίως Ναός

Κώδιξ/Κώδικας

Κώδιξ/Κώδικας Κανονικού Δικαίου

Κώδων/Κώδωνας

Κωδωνοστάσιο(ν)

Κωνσταντῖνος καί Ἑλένη (Ἅγιοι)

Λάβαρο(ν)

Λαβίς/ίδα

Λάδι

Λαμπαδάριος

Λαμπάς/άδα

Λάρναξ/Λάρνακα

Λατρεία

Λαύρα

Λαυρέντιος (Ἅγιος)

Λεβητάριο(ν)

Λέγετος

Λεῖμμα ρυθμοῦ

Λειμωνάριο(ν)

Λειτουργία

Λειτουργία Ἀποστολικὴ Ἰακώβου

Λειτουργία Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου

Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου

Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

Λειτουργία τῶν Ἀγγέλων

Λειτουργική Θεολογία

Λείψανα

Λειψανοθήκη

Λέντιο(ν)

Λεξιονάριο(ν)

Λευκή Ἑβδομάς/Ἑβδομάδα

Λῆψις/η καιροῦ

Λιβανιστήρι(ον)

Λίβελλος

Λιτανεία

Λιτή

Λιτιέρα

Λοβός

Λογία

Λογοθέτης

Λόγχη

Λουκᾶς (Ἅγιος/Εὐαγγελιστής)

Λουκία (Ἁγία)

Λουτήρ/Λουτῆρας

Λοφίο(ν)

Λυπηρά

Λύρα

Λυχνία

Λυχνικό(ν)

Λυχνοκαΐα

Λῶρος

Μαγκλαβίτες

Μάθημα

Μαθηματάριο(ν)

Μαίανδρος

Μαΐστωρ

Μακαρία

Μακάριος (Ἅγιος)

Μακαρισμοί

Μακαριώτατος

Μακεδονική Σχολή

Μάκτρο(ν)

Μανδήλιο(ν) Ἅγιο(ν)

Μάνδρα

Μανδύας

Μανουάλι(ον)

Μάξιμος (Ἅγιος)

Μαργαρίτα (Ἁγία)

Μαργαρίτες

Μάρθα (Ἁγία)

Μαρία

Μαρίνα (Ἁγία)

Μάρκελος (Ἅγιος)

Μᾶρκος (Ἅγιος/Εὐαγγελιστής)

Μαρτυρία

Μαρτυρικό(ν)

Μαρτύριο(ν)

Μαρτυρογράφιο(ν)

Μαρτυρολόγιο(ν)

Μάρτυς/Μάρτυρας

Ματθαῖος (Ἅγιος/Εὐαγγελιστής)

Μεγάλη Ἑβδομάς/Ἑβδομάδα

Mεγάλη Εἲσοδος

Μεγάλη Συναπτή

Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Μεγάλο(ν) Σχῆμα

Μεγάλοι Πατέρες

Μεγαλομάρτυς/Μεγαλομάρτυρας

Μεγάλος Ἁγιασμός

Μεγαλόσχημος Μοναχός

Μεγαλόχαρη

Μεγαλυνάριο(ν)

Μέγας κανών/κανόνας

Μέγας Παρακλητικός κανών

Μεθέορτη

Μεθεόρτιο(ν)

Μεθόδιος καί Κύριλλος (Ἅγιοι)

Μεῖζον διάστημα

Μείζων τόνος

Μελεασμός

Μελέτιος (Ἅγιος)

Μελίζουσα λέξις/(η)

Μέλισμα

Μελισματικό(ν) ὕφος

Μελισμός

Μελογράφος

Μελοποιός

Μέλος

Μελουργός

Μελώδημα

Μελωδία

Μελωδικό(ν) μέτρο(ν)

Μελωδός

Μεσονήστιμη Ἑβδομάς/Ἑβδομάδα

Μεσονηστίσιμη Ἑβδομάς/Ἑβδομάδα

Μεσονυκτικό(ν)

Μεσοπεντηκοστή

Μέσος Θῶκος

Μεσσίας

Μεσώδιο(ν)

Μεσώριο(ν)

Μεταβολή

Μετάθεσις/η λειψάνων

Μετακομιδή λειψάνων

Μεταλαβιά

Μετάληψις/η

Μετάλλιο(ν)

Μεταμέλεια

Μεταμόρφωσις/η τοῦ Σωτῆρος

Μετάνοια

Μετάστασις/η Ἁγίου

Μετάστασις/η Θεοτόκου

Μετοχιάριος

Μετόχι(ον)

Μέτρο(ν)

Μηναῖα

Μηνᾶς (Ἅγιος)

Μηνολογία

Μηνολόγιο(ν)

Μήτηρ/μητέρα

Μήτηρ/μητέρα τοῦ Κυρίου

μήτηρ, Πανύμνητος

Μητροπολίτης

Μιγαδικός

Μιγάς

Μικκολογραφία

Μικρή Εἲσοδος

Μικρή Παράκλησις/η

Μικρός Παρακλητικός κανών

Μικρή Συναπτή

Μικρό(ν) Σχῆμα

Μικρογραφία

Μικρός Ἁγιασμός

Μικρόσχημος μοναχός

Μίτρα

Μιχαήλ (Ἀρχάγγελος)

Μνῆμαι/ες Ἁγίων

Mνημειακή ζωγραφική

Μνημόσυνο(ν)

Μνηστεία

Μνῆστρα

Μόδεστος (Ἅγιος)

Μοῖρα

Μοναστηριακό(ν) Κτῆμα

Μοναστηριακός -ή -(ό)

Μοναστήρι(ον)

Moναστής

Μοναστική Κοινότης/Κοινότητα

Μοναστικός -ή -ό(ν)

Μοναχή

Μοναχισμός

Μοναχός

Μονή

Μονοθεïσμός

Μονοφυσιτισμός

Μονύδριο(ν)

Μοῦσα

Μπατίκια

Μπομπονιέρα

Μπουμπουνιέρα

Μυροδότης

Μυροδοχεῖο(ν)

Μύρο(ν)

Μυροφόροι/ες

Μύρωμα

Μυρώνω

Μύρωσις/η

Μυσταγωγία

Μυσταγωγική Κατήχησις/η

Μυσταγωγικό(ν) Ὑπόμνημα

Μυστικισμός

Μυστικός

Μυστικός, Δεῖπνος

Μωσαϊκό(ν)

Μωσαϊκός νόμος

Μωϋσῆς

Ναΐσκος

Nάμα

Ναός

Ναός Ὑψίστου

Νάρδος

Νάρθηξ/Νάρθηκας

Ναῦς

Νεκρώσιμο(ν)

Νεκρώσιμος/η Ἀκολουθία

Νεομάρτυς/Νεομάρτυρας

Νεοφώτιστος

Νεστοριανισμός

Νέστωρ (Ἅγιος)

Νευματική Σημειογραφία

Νεωκόρος

Νήπιος

Νηπτικóς

Νηστεία

Νήτη

Νῆψις/Νήψη

Νικόλαος (Ἅγιος)

Νίκων (Ἅγιος)

Νιπτήρ

Νομοκάνονο(ν)

Νομοκάνων

Νόμος

Νοτάριος

Νυμφίος

Νυμφών

Νυχθήμερο(ν)

Νῶε

Νωπογραφία

Ξόρκι

Ξύλο

Ξωκκλήσι

Ὀγδόη ἡμέρα

Ὁδηγήτρια

Ὁ ἐπί τοῦ σακελλίου

Ὁ ἐπί τῶν γονάτων

Ὀθόνη Ἐπιταφίου

Οἰκηματάριο(ν)

Οἰκονομεῖο(ν)

Οἰκονομία

Οἰκονόμος

Οἶκος

Οἶκος Θεοῦ

Οἶκος Κυρίου

Οἰκουμενική Σύνοδος

Οἰκουμενικός

Οἶνος

Ὀκταγωνικός Ναός

Ὀκτάγωνο(ν)

Ὀκτάτευχος

Ὀκτάχορδο(ν)

Ὀκτώηχος

Ὄλγα (Ἁγία)

Ὀλίγο(ν)

Ὁλονυκτία

Ὁμαλό(ν)

Ὁμιλητική

Ὁμιλία

Ὁμολογία Πίστεως

Ὁμοούσιος -ος/α -o(ν)

Ὄμορφη Παναγιά

Ὀμφάλιο(ν)

Ὀμφαλοσκοπία

Ὀμφαλοσκόπος

Ὀνοματοδοσία

Ὀνοματοθεσία

Ὀξεία

Ὀπισθάμβωνος εὐχή

Ὀράριο(ν)

Ὀρειάρης

Ὀρεῖο(ν)

Ὀρθογραφία

Ὀρθοδοξία

Ὀρθόδοξος/η Ἐκκλησία

Ὀρθόδοξος -ος/η -o(ν)

Ὄρθρος

Ὅρος

Ὀρφέας

Ὁσία

Ὁσιομάρτυς/Ὁσιομάρτυρας

Ὅσιος

Ὀστιάριος

Οὐδέτερος Χαρακτήρ/Χαρακτῆρας

Οὐράνια Λειτουργία

Οὐρανός

Οὐρανῶν, Πλατυτέρα τῶν

Ὂφις

Παγγενιά

Παγκάρι(oν)

Παγκράτιος (Ἅγιος)

Παγώνι

Πάθους, Παναγία τoῦ

Παλαιά Διαθήκη

Παλαοχριστιανική Βασιλική

Παλλίο(ν)

Παναγία

Παναγία Ἑκατονταπυλιανή

Παναγία Ἡλιόκαλος/η

Παναγία Θαλασσινή

Παναγία Kοσμοσωτῆρα

Παναγία τῆς Τήνου

Παναγία τoῦ Πάθους

Παναγία τῶν Βλαχερνῶν

Παναγία Σουμελᾶ

Παναγία Χρυσοπηγή

Παναγιάριο(ν)

Πανάγιος Τάφος

Παναγιώτατος

Πανάμωμος

Πανάχραντος

Πανδέκτης

Πανιερώτατος

Παννυχίς/ίδα

Πανοσιολογιώτατος

Πανοσιώτατος

Πανσοφία

Πάνσοφος

Παντάνασσα

Παντoβασίλισσα

Παντελεήμων (Ἅγιος)

Παντογνώστης

Παντοδυναμία

Παντοδύναμος

Παντοκράτωρ

Πάντων Προστασία

Πάντων Χαρά

Πανύμνητος μήτηρ

Παπαδάκι

Παπαδική

Παπαδικό(ν)

Παπαδικό μέλος

Πάπας

Παππάς

Παράβημα

Παραβολή

Παράδεισος

Παραθρόνιο(ν)

Παρακαταθήκη

Παρακαταλογή

Παράκλησις/η

Παρακλητική

Παρακλητική προσευχή

Παρακλητικός κανών/κανόνας

Παράκλητος

Παραλλαγή

Παραπέτασμα

Παραπόρτια

Παραπύλιο(ν)

Παρασημαντική

Παρασκευή (Ἁγία)

Παραστάς/Παραστάδα

Παραστιχίς/ίδα

Παρατραπεζάρης

Παρατραπέζιο(ν)

Παρεκκλήσι(ον)

Παρηγορίτισσα

Παρθενία

Παρθένος

Παρουσία

Παρρησία

Πασαπνοάριο(ν)

Παστοφόριο(ν)

Πάσχα Ἅγιο(ν)

Πασχαλιά

Πασχάλιο(ν)

Πασχάλιο(ν), Δεῖπνο(ν)

Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας

Πατέρες τῆς Ἐρήμου

Πάτερ ἡμῶν

Πατερική Θεολογία

Πατερίτσα

Πατήρ/Πατέρας

Πατριαρχεῖο(ν)

Πατριάρχης

Πατριαρχικό(ν) Mοναστήρι(ον)

Πατριαρχικό(ν) Ὕφος

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος

Πατρολογία

Παῦλος (Ἅγιος)

Παῦσις/η

Παχώμιος (Ἅγιος)

Πεντάκλιτος Ναός

Πενταρχία

Πεντάσημο(ν)

Πεντάτευχος

Πεντάχορδο(ν) Σύστημα

Πεντηκοστάριο(ν)

Πεντηκοστή

Πεντηκοστός

Πέπλο(ν)

Περιβόλαιο(ν)

Περίδρομος

Περίκεντρος Ναός

Περικοπή

Περίοπτο(ν)

Περισσή

Περιστερά

Περιστύλιο(ν)

Περίστυλο(ν)

Περίστωο(ν)

Περιτομή τοῦ Ἰησοῦ

Περιτραχήλιο(ν)

Πεσσός

Πεταστή

Πετραχήλι

Πέτρος (Ἅγιος)

Πηγή, Zωοδόχος

Πηδάλιο(ν)

Πιστεύω

Πίστις/η

Πιττάκιο(ν)

Πλάγιαι Θύραι

Πλάγιοι Ἦχοι

Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν

Πλάτων (Ἅγιος)

Πληρωτικά

Πνεῦμα

Πνευματικός

Ποδέα

Ποδιά

Ποιμαντική

Ποιμαντορική

Ποιμαντορική ράβδος

Ποιμενάρχης

Ποιμήν/Ποιμένας

Ποιμήν/Ποιμένας Καλός

Ποίμνιο(ν)

Ποινή

Ποιόν

Πολυέλεοι

Πολυεύσπλαχνος

Πολυθεïσμός

Πολυκάντηλο(ν)

Πολύκαρπος (Ἅγιος)

Πολυόμματα

Πολυσταύρι(ον)

Πολυχρόνιο(ν)

Πολυχρονισμός

Πονολύτρια

Πορτάρης

Πορταρίκι

Ποσόν

Ποταμός

Ποτήρι(ον), Ἃγιο(ν)

Πραιπόσιτος

Πραξαπόστολος

Πρεσβυτερεῖο(ν)

Πρεσβυτέριο(ν)

Πρεσβύτερος

Πριμικήριος

Πρόβλησις/η

Προεόρτιο(ν)

Προεόρτιος τελετή

Προεστώς

Προηγιασμένη

Πρόθεσις/η

Προκείμενο(ν)

Πρόκλαυσις/η

Προκόπιος (Ἅγιος)

Πρόναος

Προνοητής

Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Προοιμιακή Προσευχή

Προοιμιακός Ψαλμός

Προοίμιο(ν)

Προπάτορες τοῦ Ἰησοῦ

Προπατορικό(ν) ἁμάρτημα

Προσευκτήριο(ν)

Προσευχή

Προσευχητάρι(ον)

Προσηλυτισμός

Προσκομιδή

Προσκομιζόμενα

Προσκύνημα

Προσκύνησις/η

Προσκυνητάρι(ον)

Προσκυνητής

Προσκυνήτρια

Προσκυνῶ / Προσκυνάω

Προσκύρια

Προσόμοια

Προστασία, Πάντων

Προστασία, Φοβερά

Πρόστυπο(ν)

Προσφορά

Πρόσφορο(ν)

Προτύπωσις/η

Προΰμνιο(ν)

Προφητεία

Προφήτης

Προφήτης Ἠλίας

Προφητολόγιο(ν)

Προφωνή

Προφωνήσιμoς Ἑβδομάς

Πρωτᾶτο(ν)

Πρωτεπιστάτης

Πρωτευαγγέλιο(ν)

Πρωτοαποστολάριος

Πρωτοασηκρῆτις

Πρωτόβαρος

Πρωτοδιάκονος

Πρωτόθρονη

Πρωτομάρτυς/Πρωτομάρτυρας

Πρωτονοτάριος

Πρωτοπρεσβύτερος

Πρῶτος

Πρῶτος ἦχος

Πρωτοσύγκελλος

Πύραυνο(ν)

Ραντιστήρι(ον)

Ράντιστρο(ν)

Ράσα

Ράσο

Ρασοφόρος Mοναχός

Pαφαήλ (Ἀρχάγγελος)

Ρεφερενδάριος

Ρήτωρ

Ριπίδιο(ν)

Ρόδαξ/Pόδακας

Ρόδο(ν) Ἀμάραντο(ν)

Ροτόντα

Ρωμανός (Ἅγιος)

Σάββας (Ἅγιος)

Σακελλάριος

Σακελλίων

Σάκκος

Σανδάλι(ον)

Σαρακοστή

Σαρανταλείτουργο(ν)

Σαραντισμός

Σαρκοφάγος

Σατανάς

Σεβασμιώτατος

Σεβαστιανός (Ἅγιος)

Σελήνης Θεμέλιο(ν)

Σεληνοδρόμιο(ν)

Σεραφείμ

Σέργιος (Ἅγιος)

Σηκός

Σημαδογραφία

Σημαδόφωνα

Σήμαντρο(ν)

Σημειογραφία

Σημεῖο(ν)

Σίμων (Ἅγιος/Ἀπόστολος)

Σιμωνία

Σινδών

Σιωπή

Σκεύη, Ἱερά

Σκευοφυλάκιο(ν)

Σκευοφύλαξ/Σκευοφύλακας

Σκηνοπηγία

Σκήνωμα

Σκήτη

Σκητιώτης

Σολέα

Σουδάριο(ν)

Σουμελᾶ, Παναγία

Σοφία (Ἁγία)

Σπάθη

Σπόγγος

Σπονδεῖος τετράσημος

Σπυρίδων (Ἅγιος)

Στασίδια

Στάσις/η

Σταυρεπίστεγος Ναός

Σταυρική Βασιλική μέ Τροῦλλο

Σταυροαναστάσιμο(ν)

Σταυροειδής Βασιλική μέ Τροῦλλο

Σταυροθεοτοκίο(ν)

Σταυροθόλιο(ν)

Σταυροπηγιακό(ν) Mοναστήρι(ον)

Σταυροπροσκύνησις/η

Σταυρός

Σταυρόσημο(ν) Στιχηρό(ν)

Σταυρόσημος κανών/κανόνας

Σταυρόστεγος Ναός

Σταυροφόρος

Σταύρωσις/η τοῦ Κυρίου

Στέφανα

Στέφανος (Ἅγιος)

Στηθάριο(ν)

Στιχάρι(ον)

Στιχηραρικό(ν) Ἀργό(ν)

Στιχηραρικό(ν) Μέλος

Στιχηραρικό(ν) Σύντομο(ν)

Στιχηραρικό(ν) Ὕφος

Στιχηράριο(ν)

Στιχηρό(ν)

Στιχηρό(ν) Δεσποτικό(ν)

Στιχηροκαθισματάριο(ν)

Στιχολογία

Στρατευομένη Ἐκκλησία

Στροφή

Στυλιανός (Ἅγιος)

Στυλίτης

Στυλοβάτης

Σύγκελλος

Συλλείτουργο(ν)

Σύλληψις/η

Συμβολική Θεολογία

Σύμβολο(ν)

Σύμβολο(ν) τῆς Πίστεως

Συμεών (Ἅγιος)

Συμμαρτυρία

Συμψέλιο(ν)

Συναξάρι(ον)

Συναξαριστής

Σύναξις/η

Σύναξις/η τῆς Θεοτόκου

Σύναξις/η τοῦ Προδρόμου

Σύναξις/η τῶν Ἀποστόλων

Συναπτή

Σύνδεσμος

Συνείσακτος/η

Συνέκδημος Ὀρθοδόξου

Σύνθεσις/η

Σύνθρονο(ν)

Συνοδικό(ν)

Σύνοδος

Σύνοικος

Συνοπτικά Εὐαγγέλια

Σύνοψις/η

Συνταγμάτιο(ν)

Σύνταξις/η

Σύντομο(ν)

Σύστασις/η

Σύστημα

Συστολή Ἁγίων

Σφαιρικό(ν) τρίγωνο(ν)

Σφενδόνιο(ν)

Σφραγίς/Σφραγίδα

Σχῆμα

Σχίσμα

Σωλέας

Σῶμα

Σωτήρ/Σωτῆρας

Σωτῆρα

Σωτηριολογία

Τα Ἃγια

Ταβλίο(ν)

Τάγματα Ἀγγέλων

Τακτικό(ν)

Ταξιάρχαι/ες

Ταξιάρχης

Τάξις/η

Ταυτοφωνία

Τεκτονικό(ν) κιονόκρανο(ν)

Ταώς

Τελετή τοῦ Νιπτῆρος

Τελετουργική

Τέμπερα

Τέμπλο(ν)

Τερέντισμα

Τεριρέμ

Τεσσαρακονταλείτουργο(ν)

Tεσσαράκοντα/Σαράντα Μάρτυρες

Τεσσαρακοστή

Τετραευαγγέλιο(ν)

Τετρακιόνιος Ναός

Τετράκογχος Ναός

Τετράμορφο(ν)

Τετραπλή

Τετραφωνία

Τετράχορδο(ν) Σύστημα

Τετραώδιο(ν)

Τήνου, Παναγία τῆς

Τίμια Δῶρα

Τίμιο(ν) Ξύλο(ν)

Τίμιος Σταυρός

Τιμιωτέρα

Τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ

Τιμόθεος (Ἅγιος)

Τμῆμα

Τόμος Συνοδικός

Τονή

Τόνος

Τόξο(ν)

Τοξοστοιχία

Τοποτηρητής

Τράγος

Τράπεζα

Τράπεζα, Ἁγία

Τραπεζαρεῖο(ν)

Τραπεζάρης

Τραπεζάρισσα

Τραπεζικοί Ψαλμοί

Τραπεζοκόμος

Τραπεζοφόρο(ν)

Τρεῖς Ἱεράρχαι/ες

Τριαδικό(ν)

Τριαδικός Θεός

Τριαδικός Ὕμνος

Τρίαργο(ν)

Τρίβηλο(ν)

Τρίγοργο(ν)

Τριήμερα

Τριημιτόνιο(ν)

Τριθέκτη

Τρικέρι

Τρικήριο(ν)

Τρίκηρο(ν)

Τρίκλιτος Ναός

Τρίκογχος Ναός

Τρίλοβο(ν)

Τρίμορφο(ν)

Τριπλή

Τριπρόσωπο(ν)

Τρίπτυχο(ν)

Τρισάγιο(ν)

Τρισάγιος Ὕμνος

Τρισκέλιο(ν)

Τριστίχιο(ν)

Τρισυπόστατη Ἐκκλησία

Τρίτα

Τριτεύων

Τριφωνία

Τριχοκουρία

Τρίψαλμος

Τριώδιο(ν)

Τροπάριο(ν)

Τροπολόγιο(ν)

Τρόπος

Τρουλλαία Βασιλική

Τροῦλλος

Τροχός

Τρύφων (Ἅγιος)

Τυπαριό

Τυπικάρης

Τυπικάριο(ν)

Τυπικό(ν)

Τύπος

Τυραποθέσεως Ἑβδομάς/Ἑβδομάδα

Τυρινή

Τυροφάγος Ἑβδομάς/Ἑβδομάδα

Τῶν Ἀγγέλων Κυρία

Ὑάκινθος (Ἅγιος)

Ὑαλογραφία

ὓδατος, Καθαγιασμός τοῦ

Υἱός

Ὑμνογραφία

Ὑμνογράφος

Ὑμνολογία

Ὑμνολόγιο(ν)

Ὓμνος

Ὑπακοή

Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου

Ὑπάτη

Ὑπεραγία

Ὑπερβάσιμος φθόγγος

Ὑπερκόσμιος -α -ο(ν)

Ὑπέρμαχος

Ὑπερῶο(ν)

Ὑπήχησις/η

Ὑπογονάτιο(ν)

Ὑποδιάκονος

Ὑπόμνημα

Ὑπόπτωσις/η

Ὑπορροή

Ὑπόστασις/η

Ὑποταγή

Ὑποταγμένο(ν) μοναστήρι(ον)

Ὑποτακτικός

Ὑποψάλλω

Ὑπόψαλμα

Ὑφέν

Ὓφεσις/η

Ὑψηλή

Ὓψος

Ὕψωμα

Ὓψωσις/η

Ὕψωσις/η τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Φαιλόνι(oν)

Φανούριος (Ἅγιος)

Φάρος

Φάτνη

Φθόγγoς

Φθογγόσημο(ν)

Φθορά

Φιάλη

Φιλανθρωπία

Φίλιππος (Ἅγιος/Ἀπόστολος)

Φιλοθέη (Ἁγία)

Φιλοκαλία

Φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ

Φοβερά Προστασία

Φοίνιξ

Φορητή Eἰκών/Eἰκόνα

Φόρμιγξ

Φορνικό(ν)

Φουρνικό(ν)

Φρέσκο

Φύλαξ/ Φύλακας Ἄγγελος

Φυλακή

Φυλακτήριο(ν)

Φυλακτό(ν)

Φωνή

Φωνητικός Χαρακτήρ

Φῶς Ἱλαρό(ν)

Φῶτα

Φωταγικό(ν)

Φωταγωγικό(ν)

Φωτιζόμενος

Φωτίκι

Φώτισμα

Φωτιστήριο(ν)

Φωτοστέφανο(ν)

Χαϊμαλί

Χαιρετισμοί

Χαλκαδιό

Χαμηλή

Χαρά, Ἡ Πάντων

Χαρακτήρ/Χαρακτῆρας

Χαρακτήρ/Χαρακτ. ποιότητος/ας

Χαρακτήρ/Χαρακτ. ποσότητος/ας

Χαρακτήρ/Χαρακτῆρας χρόνου

Χαράλαμπος (Ἅγιος)

Χάρις/η

Χαριστικάριος

Χαριστίκια

Xαρτουλάριος

Xαρτοφύλαξ/Xαρτοφύλακας

Χασράνιο(ν)

Χατζῆς

Χειρόγραφο(ν)

Χειρονομία

Χειροσήμαντρο(ν)

Χειροθεσία

Χειροτονία

Χειροτονημένος μοναχός

Χειρουβικός Ὓμνος

Χερνιβόξεστο(ν)

Χερουβείμ

Χερουβείμ, Tιμιωτέρα τῶν

Χιτών/ώνας δικαιοσύνης

Χορδή

Χορός

Χοροστασία

Χοροστάτης

Χοροστατῶ

Χρῖσμα

Χριστιανή

Χριστιανισμός

Χριστιανός

Χριστιανοσύνη

Χριστόδουλος (Ἅγιος)

Χριστολογία

Χριστός

Xριστούγεννα

Χριστόφορος (Ἅγιος)

Χρόα

Χροιά

Χρόνος

Χρύσανθος (Ἅγιος)

Χρυσόστομος Ἰωάννης (Ἅγιος)

Χρωματικό(ν) γένος

Χρωματικό(ν) διάστημα

Χύμα

Χυμευτή Eἰκών/Eἰκόνα

Χωνευτήρι(ον)

Χωρoεπίσκοπος

Ψαλμός

Ψαλμωδία

Ψαλτήριο(ν)

Ψάλτης

Ψηφιδογραφία

Ψηφιδωτό(ν)

Ψηφιστό(ν)

Ψυχοδρόμος

Ψυχοπομπός

Ψυχός

Ψυχοσάββατo(ν)

Ψυχοχάρτι

Ὠδή

Ὠμοφόριο(ν)

Ὥρα

Ὡραία Πύλη

Ὡρολόγιο(ν)

Ὠσαννά


Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαδοπούλου

Νομική κατάθεση: GR-54/08

ISBN: 978-84-95905-21-5


Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών.


* Η ηλεκτρονική μορφή του λεξικού επικαιροποιείται συνεχώς.

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas