Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ερευνητικό πρόγραμμα: Μελέτες για την παράδοση, μετάδοση και πρόσληψη της ελληνικής μυθογραφίας. Αρχαιότητα, Μεσαίωνας και Αναγεννησιακός Ουμανισμός

Ταυτοποίηση: PID2019-108931GB-I00

 

Πρόγραμμα: Προγράμματα I+D+i, Κρατικό Πρόγραμμα Παραγωγής Γνώσης. Κρατικός Οργανισμός ΄Ερευνας

 

Συμμετέχωνφορέας: ΠανεπιστήμιοΓρανάδας

 

ΚύριαΕρευνήτρια: Minerva Alganza Roldán

 

ΕρευνητικήΟμάδα: Arnaud Zucker (Université de Nice), Greta Hawes (Australian National University), Álvaro Ibáñez Chacón(Universidad de Granada), Sonia Pertsinidis (Australian National University), Stefano Acerbo (Université Lille 3), Juan Bautista Juan López (Central European University, Budapest) y Eugenio Villa (Scuola Normale Superiore di Pisa).

 

Διάρκεια του προγράμματος: 3 έτη

 

Ημερομηνία έναρξης: 1η Ιουνίου 2020

 

Ημερομηνίαλήξης: 31 Μαΐου 2023

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas