Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ισπανο-ελληνικό λεξικό φιλοσοφικών όρων / Εspañol-griego moderno de términos filosóficos

Επιλογή λήμματος από τον αλφαβητικό κατάλογο, εισαγωγή και αναζήτηση

abderitismo

abducción

abductivo

abiogénesis

abnegación

absolutismo

absolutista

absoluto

absolutum

absorción

abstinencia

abstracción

abstracto

absurdidad

absurdo

abulia

abuso

academia

academicismo

acatalepsia

accidente

acción

acentuación

acmeísmo

acontecimiento

acosmismo

acrasia

actio

actividad

activismo

activista

activo

acto

actual

actualismo

acuerdo

acupuntura

adaptación

ad hoc

adicionalidad

adivinación

adlerianismo

admiración

adopcionismo

adquirido

afán

afasia

afirmación

aforismo

a fortiori

afrocentricidad

afrocentrismo

agatodicea

agatología

agiotaje

agnosia

agnóstica

agnosticismo

agnóstico

ágora

agrario

agrarismo

agresividad

agrícola

agricultura

agustinismo

aidós

albedrío

alegoría

alegorismo

alegría

alejandrinismo

alético

aletología

álgebra

algoritmo

alianza

alienación

alma

alocentrismo

alocución

alogía

alogismo

alquimia

alteridad

alternativo

altruismo

altruista

alucinación

alusión

amarillismo

ambición

ambiente

ambigüedad

ámbito

ambivalencia

americanismo

amidismo

amistad

amor

amoralismo

amoralista

ampliativo

anabaptismo

anaciclosis

anacoreta

anacoretismo

anagoge

anagogía

análisis

analítica

analítico

analítico

analogía

analógico

analogismo

anapodíctico

anarcocomunismo

anarcocomunista

anarcoliberal

anarcoliberalismo

anarcosindicalismo

anarcosindicalista

anarquía

anarquismo

anarquista

androcentrismo

androcracia

anfibolía

anfibología

anglicanismo

angustia

ánima

animadversión

animal

animalismo

animatismo

animismo

animista

ánimo

anomia

ansiedad

antagonismo

anterior

antiamericanismo

antiamericano

anticapitalismo

anticapitalista

anticlericalismo

anticolonialismo

anticomunismo

anticomunista

anticomunista

anticonformismo

anticonformista

anticultura

antiestatismo

antieuropeísmo

antieuropeísta

antieuropeo

antifeminismo

antifeminista

antihebraísmo

anti-helenismo

antiimperialismo

antiimperialista

antijudaísmo

antimaquiavelismo

antimilitarismo

antimilitarista

antinaturalismo

antinomia

antiobrerismo

antiparlamentarismo

antipartidismo

antipatriotismo

antipopular

antirracional

antirracionalismo

antisemita

antisemitismo

antisionismo

antisociabilidad

antisocialismo

antisocialista

antisocialista

antistenismo

antiteísmo

antítesis

antitética

antitético

antitipia

antitrinitarismo

antiurbanismo

antiutopía

antonismo

antropocentrismo

antropognosia

antropología

antropológico

antropologismo

antropometría

antropomorfismo

antroposofía

antropoteísmo

aparente

apariencia

apartheid

apatía

apercepción

apeirón

apelación

apetitivo

aplicadο

Apocalipsis

apocatástasis

apodíctica

apodíctico

apófansis

apofántico

apofático

apofatismo

apolinarismo

apolíneo

apoliticidad

apologista

aporética

aporía

apostasía

apóstata

a posteriori

apotegma

aprendizaje

a priori

apriorismo

arbitrariedad

arcaísmo

arcaísta

ardid

aretología

argucia

argumentación

argumento

argumentum

arianismo

aristocracia

aristocratismo

aristotelismo

armonía

arquetipo

arrianismo

arribismo

arte

artístico

ascenso

ascético

ascetismo

aserción

asertórico

asertorio

asiatismo

asilogístico

asimilación

asociacionismo

asunto

ataraxia

ateismo

atención

aticismo

aticista

atlantismo

atómico

atomismo

átomo

ausencia

austeridad

austromarxismo

autarquía

auténtico

auto-actualización

autoconsciencia

autoconservación

autocrítica

autodesarrollo

autodeterminación

autoengaño

autoestima

autognosis

automático

automatismo

automatización

automovimiento

autonomía

autonomísmo

autonomista

autónomo

autoοbservación

autoorganización

autorespeto

autoridad

autoritario

autoritarismo

autorrealización

autosacrificio

autosuficiencia

autosugestión

averroísmo

avicenismo

axiología

axiológico

axiologismo

axioma

axiomático

azar

babismo

baconianismo

bahaísmo

bakuninismo

balcanismo

Banquete

barroco

base

básico

bayanismo

behaviorismo

behaviorista

behaviorista

bektasismo

belleza

bello

bergsonismo

bertillonage

biblia

bien

bienes

biología

biológico

biologismo

biorritmo

bioteoría

bipartidismo

bipartidista

bipolaridad

bipolarismo

bivalente

bizantinismo

bizantino

blanquismo

bogomilismo

bolchevismo

bonapartismo

bondad

boulangismo

bovarísmo

brahmán

brahmanismo

Buda

budismo

budista

bueno

burgués

burguesía

burocracia

cábala

cabalismo

cálculo

calidad

calvinismo

calvinista

calvinista

cambio

cameralismo

campesino

campo

canon

cantidad

caodaísmo

caos

Capadocios

capcioso

capital

capitalismo

capitalista

carácter

caracterización

caracterología

caracteropatía

carbonarismo

carisma

cártel

cartesianismo

cartismo

caso

casta

castigo

castrismo

casual

casualidad

casuística

catafático

catarsis

cátedra

categoría

categorial

categórico

católica

catolicismo

católico

causa

causal

causalidad

ceguera

celibato

cenestesia

censura

centralismo

centrismo

cero

certeza

cesarismo

cesaropapismo

chamán

chamanismo

chiismo

chiita

chovinismo

chovinista

cibernética

cíclico

ciclotimia

ciego

ciencia

cienciología

cientificismo

científico

cinestesia

cínicos

cinismo

circular

círculo

circunstancia

cirenaicos

ciudad

civil

civilización

claridad

clase

clasicismo

clasicista

clásico

clasificación

clericalismo

clero

clerocracia

club

coalición

cogito, ergo sum

cognitivo

coherencia

cohesión

coincidencia

colbertismo

colectivismo

colectivo

colérico

colonialismo

colonización

combinación

combinatorio

comentario

comercial

comercialización

comercio

cómico

comparación

comparativo

compartimentación

compasión

compensación

competencia

complejo

completitud

comportamiento

composición

comprensión

comprensivo

comprobación

compromiso

común

comuna

comunalismo

comunicación

comunidad

comunismo

comunista

concebible

concentración

concepción

concepto

conceptualismo

conciencia

concienciación

conclusión

concomitancia

concreción

concreto

concreto

concupiscible

condición

conducta

conductismo

conductista

conductista

conexión

confianza

confirmación

conflicto

conformismo

conformista

confucianismo

confucianista

confunciano

confusión

congénito

conjetura

conjunción

conjunto

conmutatividad

conmutativo

connatural

connotación

conocer

conocimiento

conscientalismo

consciente

consenso

conservador

conservadurismo

constancia

constante

constitución

constitucional

constitutivo

construcción

constructivismo

constructivista

constructivo

consuetud

consuetudinario

consumismo

consumista

consumo

contemplación

contemporáneo

contención

contenido

contexto

continencia

contingencia

contingente

continuidad

continuo

contradicción

contradictorio

contraposición

contrario

contrarios

Contrarreforma

contrarrevolución

contrato

control

controlabilidad

controversia

convencimiento

convención

convencionalismo

convergencia

convergente

conversión

convicción

convivencia

cooperativa

cooperativismo

cooperativista

Corán

corpus

correferencia

correlación

correspondencia

corriente

corrupción

cosa

cosificación

cósmico

cosmogonía

cosmogónico

cosmología

cosmológico

cosmopolita

cosmopolitismo

cosmos

cosmoteoría

cosmovisión

costumbre

creación

creacionismo

creador

creatividad

crecimiento

creencia

criminalidad

criminología

crisis

cristiana

cristianismo

cristiano

criterio

crítica

criticismo

crítico

cuadrivio

cualidad

cualitativo

cuantificador

cuaquerismo

cuáqueros

cubismo

cubista

cuerpo

cuestión

cuidado

culpabilidad

culto

cultura

cultural

culturología

cum hoc ergo propter hoc

curso

dadaísmo

dadaísta

dardanismο

darwiniano

darwinismo

darwinista

darwinista

dato

deber

decadencia

decadentismo

decadentista

decepción

decisión

declarativo

deconstrucción

deconstructivismo

deducción

deductivo

de facto

defensa

definición

degeneración

deísmo

de jure

delincuencia

delirio

demagogia

demiurgo

democracia

democrático

democratización

demonio

demostración

demostrativo

denotación

deóntico

deontología

derecha

derecho

derrotismo

derrotista

desacuerdo

desambiguación

desarrollo

descodificación

desconocimiento

descripción

descriptivo

deseable

desempleo

deseo

desesperación

desesperanza

desideologización

desigualdad

desindividuación

desmilitarización

desmitificación

despersonalización

despotismo

destino

desvalor

desviación

desviante

determinación

determinismo

determinista

devenir

diacronía

díada

diagrama

dialéctica

dialéctico

dialecto

dialelo

dialogismo

diálogo

dianoético

diánoia

diatriba

dictadura

dicotomía

didactismo

diferencia

diferenciación

diferencial

différance

dignidad

dilema

dimensión

dinámica

dinámico

dinamismo

dinero

diogenismo

dionisíaco

Dios

diplomacia

discernimiento

disciplina

discontinuidad

discriminación

discurso

disensión

disfunción

disolución

disparidad

disposición

dispositio

disputa

disputación

distancia

distinción

distintivo

distopía

disyunción

diteísmo

divergencia

divergente

diversidad

divino

divisibilidad

división

divisionismo

divisionista

divulgación

doble

docetismo

doctrina

documentación

dogma

dogmático

dogmatismo

dolor

don

donatismo

dorismo

doxa

doxástico

doxografía

druidismo

dualidad

dualismo

dualista

duda

duotelismo

duración

ebionismo

eclecticismo

ecología

ecológico

ecologista

economía

económico

economismo

ecpirosis

ecuación

ecumenismo

educación

educativo

efécticos

efectivismo

efecto

eficiente

ego

egocentrismo

egoísmo

egoísta

ególatra

egolatría

egomorfismo

egoteísmo

egotismo

egotista

eidético

eidos

eje

ejecutivo

ejemplar

ejemplo

ejercicio

eléatas

elección

elementarismo

elemento

élite

elitismo

elitista

elocución

elocutio

emanación

emancipación

emergente

emisor

emoción

emocionalismo

emotivismo

empatía

empírico

empiriomonismo

empiriosimbolismo

empirismo

empirista

empirocriticismo

enajenación

enantiodromía

enantiotropía

Enciclopedia

enciclopedismo

enciclopedistas

endopatía

energetismo

energía

enfoque

enfrentamiento

ens

ensayo

ensueño

ente

entelequia

entendimiento

entidad

entimema

entusiasmo

enumeración

enunciación

envidia

eón

epicureísmo

epicúreos

epifenomenismo

epifenómeno

epigénesis

epigonismo

epilogismo

epiquerema

episcopalismo

episilogismo

episteme

epistémico

epistemología

epistemológico

época

epojé

equilibrio

equiparación

equiprobabilismo

equivalencia

equivocación

equivocidad

erística

eros

erotismo

error

erudita

erudito

escatología

escéptica

escepticismo

escéptico

escéptico

esclavitud

escolasticismo

escolástico

escolásticos

escotismo

escritura

escuela

esencia

esencial

esencialismo

esfera

Esfero

eslavismo

esotérico

esoterismo

espacio

especie

específico

especulación

especulativo

esperanza

espiritismo

espiritista

espíritu

espiritual

espiritualismo

espiritualista

espontáneo

esquema

esquizotimia

estabilidad

establecido

estadística

estadístico

estado

estalinismo

estalinista

estalinista

estandarización

estatal

estática

estatismo

estatus

este

estereotipo

estética

esteticismo

esteticista

estéticο

estilo

estímulo

estoicismo

estoico

estoicos

estratificación

estrato

estrés

estructura

estructural

estructuralismo

estructuralista

estudiantil

estudio

estudios

etacismo

etapa

éter

eternidad

eterno

ethos

ética

eticismo

eticista

ético

etiología

étnico

etnocentrismo

etnóloga

etnología

etnológico

etnólogο

etnometodología

etología

etos

eucrasia

eudemonía

eudemonismo

eudemonista

eudemonista

eugenesia

eurocomunismo

eurocomunista

euroescéptica

euroescepticismo

euroescéptico

europeísmo

europeísta

europeo

eutanasia

eutiquianismo

evemerismo

evocación

evolución

evolucionismo

evolucionista

evolutivo

exactitud

exclusivo

exegesis

existencia

existencial

existencialismo

existencialista

existente

exotismo

expansionismo

expectativa

experiencia

experiencial

experimentación

experimental

experimentalismo

experimento

expiación

explicación

explicativo

explícito

explotación

exposición

expresión

expresionismo

expresionista

éxtasis

extensidad

extensión

extensivo

exterior

exteriorización

externo

extranjerismo

extranjero

extrapolación

extraversión

extremo

extremismo

extremista

extrínseco

fabianismo

fábula

factor

factum

falacia

falocracia

falócrata

falsabilidad

falsacionismo

falso

familia

fanatismo

fantasía

fantástico

farisaísmo

fascismo

fascista

fase

Fatalidad

fatalismo

fatalista

fátum

favoritismo

fe

febronianismo

federalismo

federalista

felicidad

feminismo

feminista

fenomenalismo

fenomenismo

fenómeno

fenomenología

fenomenológico

feo

fetichismo

fetichista

feudal

feudalismo

ficcionalismo

ficticio

fideísmo

fideísta

figura

filántropa

filantropía

filántropo

filogénesis

filogenia

filοhelenismo

filología

filosofal

filosofema

filosofía

filosófico

filósofo

fin

final

finalismo

finito

finitud

física

fisicalismo

físico

fisiocracia

fisiognomía

fisiognosia

fisiología

fisonomía

flemático

fobia

folclore

forma

formación

formal

formalismo

formalista

formalización

fortuna

fovismo

fovista

fraccionismo

fraccionista

francmasón

francmasonería

francmasónico

franquismo

frecuencia

freudiana

freudiano

freudismo

frustración

fuerte

fuerza

función

funcional

funcionalismo

funcionalista

funcionamiento

fundamentación

fundamental

fundamentalismo

fundamentalista

futurismo

futurista

futuro

futurología

galicanismo

gandhismo

genealogía

generación

generador

general

generalización

género

génesis

genética

genético

gentil

gentilidad

gentilismo

geocentrismo

geografía

geográfico

geopolítica

gerontocracia

gestalt

gestaltismo

gimnosofismo

gimnosofista

ginecocracia

globalización

gloria

gnoseología

gnoseológico

gnosis

gnóstica

gnosticismo

gnóstico

gobierno

gobinismo

goebbelismo

grado

gradual

gradualismo

gremio

griego

grupo

guerra

guildismo

hábito

hado

hasidismo

hebraísmo

hebraísta

hecho

hedonismo

hedonista

hegelianismo

hegelianos

hegemonía

hegemónico

hegemonismo

helénico

helenismo

helenista

helenístico

heleno

helenocentrismo

heliocéntrico

heliocentrismo

henoteísmo

herbartianismo

herejía

herencia

hermenéutica

hermenéutico

hermetismo

heroísmo

hesicasmo

hesicasta

hesiquiasmo

heterobservación

hetero-determinación

heterodoxia

heterogeneidad

heterogéneo

heterológico

heteronomía

heterónomo

heurística

hilemorfismo

hilopsiquismo

hilozoísmo

hilozoísta

hinduismo

hinduista

hiperconsumismo

hiperconsumista

hiperconsumo

hipermnesia

hipnosis

hipnotismo

hipocratismo

hipóstasis

hipótesis

hipotético

hipotiposis

hispanismo

hispanista

historia

historicidad

historicismo

histórico

historiografía

historiología

historiosofía

historismo

hitlerismo

holismo

hombre

homeomería

homeostasis

homogeneidad

homogéneo

homomorfismo

homonimia

honor

horizonte

humanidad

humanismo

humanista

humanístico

humanitarismo

humano

humildad

humor

humoralismo

hurufismo

Hybris

hysteron proteron

icono

idea

ideal

idealidad

idealismo

idealista

idealización

idealizado

ideatum

idéntico

identidad

identificación

ideografía

ideográfico

ideologema

ideología

ideológico

ideólogos

idiográfico

idioma

idiosincracia

idólatra

idolatría

idolátrico

ídolo

idoneidad

idóneo

ignorancia

ignorantismo

igual

igualdad

igualitarismo

ilirismo

ilógico

iluminación

iluminismo

ilusión

ilusionismo

Ilustración

ilustrada

ilustrado

imagen

imaginación

imaginario

imamismo

imitación

immoralismo

imparcialidad

imperativo

imperialismo

imperialista

ímpetu

implícito

importancia

importante

imposibilidad

imposible

imposición

impresión

impresionismo

impresionista

impulso

inauténtico

inclinación

incognoscible

incompletitud

inconformismo

inconformista

inconsciencia

inconsciente

incorporación

indecisión

indemostrable

independencia

indeterminación

indeterminismo

índice

indiferencia

indiferentes (cosas)

indiferentismo

indigenismo

indirecto

indiscernible

indiscernibles

individual

individualidad

individualismo

individualista

individualización

individuo

inducción

inductivo

industrial

industrialización

inexistencia

inexperiencia

inferencia

inferioridad

infierno

infinitesimal

infinito

infinitud

inflación

influencia

información

informal

informática

infraestructura

ingenuo

injusticia

inmanente

inmanentismo

inmanentista

inmaterial

inmaterialismo

inmediato

inmoralidad

inmortalidad

inmutabilidad

innatismo

innato

innovación

insight

insociabilidad

inspiración

instante

instintivismo

instinto

institución

instrumentalismo

instrumento

insuficiente

integración

integridad

intelección

intelecto

intelectual

intelectualidad

intelectualismo

inteligencia

inteligible

intellectio

intención

intencionalidad

intensidad

intensión

intensividad

intensivo

interacción

interaccionismo

interés

interferencia

interhumano

interior

interiorización

internacional

internacionalismo

internacionalista

internalización

interno

interpenetración

interpersonal

interpolación

interpretación

interpretativo

interrelación

interrupción

intersubjetividad

intertextualidad

intervención

intervencionismo

intolerancia

intrínseco

introspección

introspectivo

introversión

introyección

intuición

intuicionismo

intuitivo

invención

inventio

investigación

involución

iotacismo

irascible

ironía

irracional

irracional

irracionalismo

irracionalista

irreal

irredentismo

irrelevante

irreversibilidad

Islam

islámico

islamismo

islamista

-ismo

isomorfismo

isonomía

itálicos

izquierda

izquierdismo

izquierdista

jacobinismo

jainismo

jansenismo

jasidismo

jefatura

jerarquía

jesuitas

jesuitismo

jingoísmo

jomeinismo

jónico

jónicos

jonismo

josefismo

judaísmo

judicial

juego

juicio

jurídico

jurisprudencia

justicia

justificación

kalokagathía

kantianismo

kantismo

karma

keynesianismo

labor

lacanismo

laconismo

lamaísmo

lamarquismo

latinismo

latitudinarismo

legal

legalidad

legalismo

legislación

legislativo

legismo

legitimidad

legítimo

leibnizianismo

lengua

lenguaje

leninismo

leninista

lesbianismo

letras

letrismo

ley

libelo

liberación

liberal

liberalismo

liberalista

libertad

libertario

libertinismo

libido

libre

Liceo

liderato

liderazgo

liga

limitación

límite

lingüística

lingüístico

lirismo

literario

literatura

localismo

localista

loci communes

locus

lógica

logicismo

lógico

logística

logos

lolardismo

lucha

ludismo

lugar

lumpen

lumpenproletariado

luterana

luteranismo

luterano

luz

macartismo

machismo

machista

macrocosmo

magia

mágico

magnitud

mahometana

mahometano

mahometismo

mal

maldad

malο

maltusianismo

mandarinismo

mandeísmo

mando

manía

manierismo

manierista

manifiesto

manipulación

maniqueísmo

maniqueísta

maniqueo

mansedumbre

manual

maoísmo

maoísta

maquiavelismo

máquina

marco

marginación

marginal

martinismo

marxismo

marxista

masa

masivo

masón

masonería

masónico

matemáticas

matemático

matematismo

materia

material

materialidad

materialismo

materialista

matesis

mathesis

matriarcado

maximalismo

maximalista

máximo

maya

mayéutica

mayéutico

mayor

mazdeísmo

mecánica

mecanicismo

mecanicista

mecanicistas

mecánico

mecanismo

mediación

mediato

medición

medida

medieval

medievalismo

medio

meditación

megáricos

melancolía

melancólico

meliorismo

membresía

memoria

mención

menchevismo

menor

mental

mentalidad

mente

mentira

mercado

mercantil

mercantilismo

mercantilista

mesalianismo

mesianismo

mesmerismo

mesotes

metacrítica

metaética

metafilosofía

metafísica

metafísico

metáfora

metahistoria

metalengua

metalógica

metateoría

metempsícosis

metodismo

método

metodología

mezcla

microcosmo

microsociología

miedo

milagro

milesios

militarismo

militarista

mimetismo

minimal

minimalismo

minimalista

mínimo

misantropía

misericordia

misterio

mística

misticismo

místico

mito

mitología

modal

modalidad

modalismo

modelo

moderación

modernismo

modernista

modernización

modernizador

modernizadora

moderno

modo

modus

moísmo

momento

mónada

monadología

monaquismo

monarquía

monarquismo

monetario

monetarismo

monismo

monista

monofisismo

monoideísmo

monoteísmo

monotelismo

montanismo

moral

moralidad

moralismo

morfología

morfológico

morganismo

mormonismo

mosaísmo

motivación

motivo

motor

movilidad

movimiento

muchedumbre

muerte

multirracial

multirracismo

multitud

multivalente

mundano

mundo

musulmán

musulmana

musulmanismo

mutazilíes

nación

nacional

nacionalismo

nacionalista

nacionalización

nacionalsocialismo

nacionalsocialista

nada

narcisismo

narodnismo

narratividad

nativismo

natura

natural

naturaleza

naturalismo

naturalista

nazi

nazismo

necesario

necesidad

negación

negatividad

negativismo

negativo

Némesis

neo-

neobarroco

neobehaviorismo

neobudismo

neocapitalismo

neocapitalista

neocatólica

neocatolicismo

neocatólico

neocinismo

neoclasicismo

neoclasicista

neocolonialismo

neoconductismo

neoconfucianismo

neocristianismo

neocriticismo

neodarwinismo

neodarwinista

neoescolástica

neoescolasticismo

neoestoicismo

neoevolucionismo

neoexpresionismo

neofascismo

neofascista

neofreudismo

neogriego

neohegelianismo

neohegelianos

neohelénico

neo-hinduismo

neohumanismo

neoimpresionismo

neoimpresionista

neokantiano

neokantismo

neolamarquismo

neoliberal

neoliberalismo

neologismo

neoluterana

neoluteranismo

neoluterano

neomaltusianismo

neomarxismo

neomarxista

neomercantilismo

neonazi

neonazismο

neopitagóricos

neopitagorismo

neoplasticismo

neoplatónica

neoplatónico

neoplatonismo

neopositivismo

neopositivista

neo-racionalismo

neo-romanticismo

neorrealismo

neorrealista

neotaoísmo

neotomismo

neovitalismo

nepotismo

nestorianismo

neurosis

neutralidad

neutralismo

neutralización

nichirenismo

nihilismo

nihilista

nietzscheana

nietzscheanismo

nietzscheano

nivel

nirvana

nobleza

noción

noluntad

noema

noesis

noético

nomadismo

nomenclatura

nominalismo

nominalista

nomología

nomos

noología

noológico

noοsfera

norma

normativa

nota

noúmeno

nous

novacianismo

novedad

nudismo

nuevo

número

obediencia

objeción

objetividad

objetivismo

objetivo

objeto

obligación

obra

obrero

observación

obsesión

ocasionalismo

occamismo

occidentalismo

occidentalista

ocio

oclocracia

ocultismo

ocultista

odio

oligarquía

olimpismo

olvido

onfaloscopia

onirismo

ontofenomenología

ontogénesis

ontogenia

ontología

ontológico

ontologismo

ontoteología

operación

operacionalismo

operador

opinión

oportunismo

oportunista

opresión

optimismo

optimista

opuesto

opuestos

oración

οráculo

oratoria

orden

orfismo

organicismo

organicista

orgánico

organismo

organización

órgano

orientación

oriental

orientalismo

orientalista

origenismo

original

ortodoxa

ortodoxia

ortodoxo

oscurantismo

oscurantista

otomanismo

otro

ousía

pablicianistas

pacifismo

pacifista

pagana

paganismo

pagano

palabra

paleocatolicismo

palingenesia

pampsiquismo

pampsiquista

pan-

panafricanismo

panamericanismo

panarabismo

panarabista

panasiatismo

paneslavismo

paneslavista

panenteísmo

pangermanismo

pangermanista

panhelenismo

paniberismo

panislamismo

panislamista

panlogismo

panteísmo

panteísta

pantelismo

panturanismo

panturquismo

papel

papismo

paradigma

paradigmático

paradoja

paradójico

paradojo

paralelismo

paralogismo

paramnesia

paranoia

parapsicología

parcialidad

parlamentarismo

parnasianismo

parnasiano

paro

parquedad

parsimonia

parsi

parsismo

parte

partición

participación

particular

partidismo

partidista

partido

pasado

pasión

pasividad

pasivo

patempirismo

paternalismo

paternalista

pathos

patria

patriarcado

patriota

patriotería

patrioterismo

patriotismo

patrística

patrología

pecado

pedagogía

pedagógico

pelagianismo

pensamiento

pensar

percepción

perceptible

perfección

perfeccionismo

perfeccionista

período

peripatéticos

peronismo

peronista

persona

personal

personalidad

personalismo

personalista

personificación

perspectiva

perspectivismo

perspicacia

persuasión

pertenencia

pervivencia

pesimismo

pesimista

petición

peyotismo

physis

piedad

piedra

pietismo

pirrónicos

pirronismo

pitagóricos

pitagorismo

placer

plan

planificación

plasticismo

plataforma

platónico

platónicos

platonismo

platonista

plebe

plebeyos

plenitud

pluralismo

pluralista

plurivalente

plusvalía

plutocracia

plutócrata

pneuma

pneumatología

población

pobreza

poder

poesía

poético

polémica

polis

polisilogismo

politeísmo

política

político

politización

politóloga

politología

politólogo

polivalente

popular

populismo

populista

Porfirio

posciencia

posibilidad

posible

posición

posimpresionismo

posimpresionista

posindustrial

positividad

positivismo

positivista

positivo

posmodernismo

posmodernista

posmoderno

posterior

postestructuralismo

postestructuralista

post hoc ergo propter hoc

postulado

postura

potencia

potencial

práctica

práctico

praedicabilia

praedicamenta

pragmalingüística

pragmática

pragmático

pragmatismo

pragmatista

praxiología

praxis

preámbulos

precio

precisión

predestinación

predeterminación

predicables

predicado

predicción

predisposición

preexistencia

preformismo

pregunta

prejuicio

premisa

premisas

prerrafaelismo

presbiteriana

presbiterianismo

presbiterianο

presencia

presente

presión

presocráticos

prestigio

prevención

previdencia

previsión

primario

primer

primitivismo

primitivista

primitivo

primo

principal

principio

privación

privado

probabilidad

probabilismo

problema

problemática

problemático

proceso

producción

productividad

productivo

producto

profundidad

prοgnosis

progresión

progresismo

progresista

progreso

prolegómenos

proletariado

proletario

prometeísmo

pronunciación

pronuntiatio

propabilidad

propaganda

propagandismo

propagandista

propagandístico

propensión

propiedad

propio

proposición

proposicional

propósito

proselitismo

prosilogismo

prosopopeya

proteccionismo

protesta

protestante

protestantismo

prototipo

proximidad

proyección

proyecto

providencia

prudencia

prueba

pseudoclasicismo

pseudo-silogismo

psicoanálisis

psicobiología

psicobiologismo

psicodelia

psicodelismo

psicodiagnósticο

psicodinámica

psicodinámico

psicodinamismo

psicodrama

psicofísica

psicofísico

psicografía

psicología

psicológico

psicologismo

psicometría

psicomonismo

psicopatía

psicopedagogía

psicopedagógico

psicosis

psicosomática

psicosomático

psicoterapia

psicovitalismo

psique

psíquico

psiquismo

público

pueblo

pulsión

puntillismo

puntillista

punto

purificación

purismo

puritana

puritanismo

puritano

puro

quadrívium

quietismo

quintaesencia

racial

racional

racionalidad

racionalismo

racionalista

racionalización

racismo

racista

radical

radicalismo

rareza

raza

razón

razonamiento

reacción

real

realidad

realimentación

realismo

realista

recepción

receptor

recesión

rechazo

reciprocidad

recolector

recto

recuerdo

red

redención

reducción

reduccionismo

reductio

reencarnación

referencia

referencialidad

reflejo

reflexión

reforma

reformismo

reformista

refutación

refutacionismo

regeneración

régimen

regla

reglamento

regresión

regulador

reificación

reiki

reinante

relación

relatividad

relativismo

relativista

relativo

religiología

religión

religiosidad

religioso

reminiscencia

renacimiento

rencor

redención

representación

representatividad

represión

reproducción

república

republicana

republicanismo

republicano

resentimiento

resistencia

respeto

responsabilidad

restricción

resultado

resumen

retórica

retribución

revanchismo

revanchista

revelación

reversibilidad

revisionismo

revisionista

revolución

revolucionario

rezo

ridículo

rigurosidad

rigorismo

ritmo

ritualismo

rivalidad

rol

románico

romano

romanticismo

robespierrismo

rural

ruralismo

sabatismo

sabeísmo

sabelianismo

saber

sabiduría

sabismo

sacralización

sacramento

sacrificio

sacro

sacro

sadismo

safismo

sagrado

salto

salvación

sanción

sandinismo

sanguíneo

sansimonismo

santo

satanismo

satanista

satisfacción

secesión

secta

sectaria

sectario

sectarismo

secuencia

secularización

secundario

selección

semántica

semántico

semasiología

semejanza

semiología

semiosis

semiótica

semiótico

semipelagianismo

semita

semitismo

sencillo

sensación

sense datum

sensibilidad

sensible

sensorial

sensualismo

sensualista

sentencia

sentencial

sentido

sentimentalismo

sentimiento

señal

ser

servidumbre

severidad

sexismo

sexista

sexual

sexualismo

shaktismo

shivaísmo

sibarita

sibaritismo

siglo

significado

significante

signo

sijismo

silogismo

silogística

simbiosis

simbólico

simbolismo

simbolista

simbolización

símbolo

simetría

similitud

sí mismo

simpatía

simple

simplicidad

simplificación

Simposio

simulacrum

sinagoga

sincategorema

sincategoremático

sincretismo

sincronía

sindéresis

sindical

sindicalismo

sindicalista

sindicato

sinécdoque

sinergismo

singular

sino

sinopsis

sintáctica

sintáctico

sintagma

sintagmático

sintaxis

síntesis

sintético

sintético

sintoísmo

sintoísta

sionismo

sionista

sistema

sistemático

sistémico

sitio

situación

situacional

soberbia

sobrenatural

sobriedad

sociabilidad

social

socialdemocracia

socialdemócrata

socialismo

socialista

socialización

socinianismo

sociedad

sociobiología

socioeconómico

sociografía

sociolingüística

sociología

sociologismo

sociometría

socrático

socráticos

socratismo

sofisma

sofistas

sofística

sofísticο

sofrosine

soledad

solidaridad

solidarismo

solipsismo

solipsista

soma

sondeo

sorites

sovietismo

status quo

Stoa

subconsciente

subcultura

subdesarrollo

subjetividad

subjetivismo

subjetivo

sublime

subordinación

subordinado

sucesión

suceso

sueño

suerte

suficiencia

suficiente

sufismo

sugestión

sujeto

suní

sunismo

sunita

superación

supercompensación

superconsumismo

superconsumista

superconsumo

superego

superestructura

superhombre

superimperialismo

superioridad

supernaturalismo

superpoblación

superproducción

superrealismo

superrealista

superstición

superyó

supervivencia

supervisión

suposición

supraconsciente

suprasensible

supremacía

suprematismo

supresión

supuesto

surrealismo

surrealista

sustancia

sustitución

sustrato

tabla

tabú

taichi

talento

tamaño

tanatismo

tanatofilia

tanatofobia

tantra

tantrismo

taoísmo

tautología

taxonomía

taylorismo

teantropismo

técnica

técnico

tecnocracia

tecnócrata

tecnocrático

tecnoestructura

tecnofobia

tecnología

tecnológico

teísmo

teleología

teleológicο

teleologismo

tema

temperancia

temperamento

templarios

temporal

tendencia

tensión

teocentrismo

teocracia

teodicea

teogonía

teología

teomonismo

teonomía

teοrema

teoría

teórico

teórico

teorización

teosofía

teosófico

teosofismo

teosofista

terapeutas

teriomorfismo

término

terminología

terrorismo

terrorista

terrorista

tesis

test

tetraktys

tetrateísmo

teúrgia

thatcherismo

tiempo

tierra

tímico

típico

tipificación

tipo

tipología

tipológico

tiranía

titoísmo

todo

tolerancia

tomismo

tomista

tono

totalidad

totalitarismo

tótem

totemismo

trabajador

trabajo

tractarianismo

tradición

tradicionalismo

trágico

transmigración

transposición

trascendencia

trascendental

trascendentalismo

trascendente

trastorno

trauma

tribu

tristeza

triteísmo

trivio

trívium

tropo

trotskismo

trotskista

ultraderecha

ultraimperialismo

ultraizquierda

ultramontanismo

ultranacionalismo

ultranacionalista

unia

uniatas

uniatismo

unidad

unitarismo

universal

universales

universalia

universalismo

universo

uno

Upanishads

urbanismo

urbano

urbe

utilitarismo

utilitarista

utopía

utópico

utopismo

utopista

utraquismo

vacío

vacuismo

vaguedad

vaisnavismo

valentía

valentinianismο

validez

valor

vandalismo

vanguardismo

vanguardista

variable

vasallaje

Vedas

vedismo

ventura

verbalismo

verbalista

verdad

verdadero

verificabilidad

verificación

verificacionismo

veto

vicioso

vida

violencia

virtud

visnuismo

vital

vitalidad

vitalismo

vitalista

vivencia

vocablo

vocación

voltairismo

voluntad

voluntarismo

voluntarista

vorticismo

vulgar

vulgaridad

wahhabismο

weismannismo

xenismo

xenofilia

xenofobia

xenolatría

xenomanía

yang

yin

yo

yoga

Zaratustra

zarismo

zarista

zen

zenismo

zhdanovismo

zoólatra

zoolatría

zoomorfismo

zoopsicología

zoosemiótica

zoroastrismo

Zoroastro

zurvanismο

zwinglianismo


Συγγραφέας: Eλένη Άννα Βαφειάδου
Νομική κατάθεση: GR 1345-2014

ISBN: 978-84-95905-46-8


Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών.


* Η ηλεκτρονική μορφή του λεξικού επικαιροποιείται συνεχώς. 
Tελευταία ενημέρωση: 17–10–2019
© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas