Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Αρχεία

  • Ψηφιακό αρχείο Ιωάννη Χασιώτη: Ισπανικά έγγραφα για τις σχέσεις Ελλήνων και Ισπανών κατά τους Νεότερους Χρόνους.
  • Φωτογραφικό αρχείο Francisco Aguado: Βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης.
  • Γενικά Αρχεία του Κράτους (Ελλάδα): Αντίγραφα των εγγράφων για τις διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας - Ισπανίας.

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas