Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ερευνητικό πρόγραμμα: Βιβλιοθήκη Βυζαντινών Συγγραφέων

 • Φορέας χρηματοδότησης: Ερευνητική Ομάδα “Σπουδές μεσαιωνικού και νεοελληνικού πολιτισμού (HUM 728)”
 • Aντικείμενο του προγράμματος: Φιλολογική εισαγωγή, δίγλωσση έκδοση (ελληνικά- ισπανικά) και σχόλια επιλεγμένων έργων βυζαντινών συγγραφέων.
 • Συντονιστική επιτροπή: Μόσχος Μορφακίδης, Encarnación Motos, José M. Egea
 • Διδακτορικές διατριβές:
  • Mª Salud Baldrich López: La influencia de la historiografía griega en la Ὕλη Ἱστορίας de Nicéforo Brienio (Επόπτες: Μόσχος Μορφακίδης και Encarnación Motos Guirao).
  • Roberto Soto Ayala: Los “espejos de príncipe” en el mundo bizantino como continuidad de la tradición retórico-política isocrática (Επόπτες: Encarnación Motos Guirao και Μόσχος Μορφακίδης).
  • José Soto Chica: Bizantinos, sasánidas y musulmanes. El fin del mundo antiguo y el inicio de la edad Media en oriente (Επόπτρια: Encarnación Motos Guirao)
  • Raquel Pérez Mena: La Vita Basilii del Continuador de Teófanes: entre la literatura y la historia. Estudio de la obra en sus distintas dimensiones (Επόπτες: Moschos Morfakidis and Encarnación Motos Guirao).
  • Gonzalo Espejo Jáimez: Significación literaria e ideológica en la tradición bizantina de los Panegíricos Épicos de Jorge de Pisidia (Επόπτης: Moschos Morfakidis Filactós)
  • Savvas Giagtzoglou: La influencia de la historiografía bizantina en la Historia Romana de Nicéforo Gregoras (Επόπτρια: Encarnación Motos Guirao)


 • Μεταπτυχιακές εργασίες :
  Σε σχέση με το πρόγραμμα έχουν εκπονηθεί έως σήμερα πέντε εποπτευόμενες μεταπτυχιακές ερευνητικές εργασίες.
 • Δημοσιεύματα στο πλαίσιο του προγράμματος:
  Εκδοτική σειρά: Βιβλιοθήκη Βυζαντινών Συγγραφέων
  • Versos del Gramático Señor Teodoro Pródromo el Pobre o Poemas Ptocoprodrómicos. Editados por José M. Egea Sánchez (texto bilingüe en español y griego), Granada, 2002, págs. 226, ISBN: 84-95905-00-0
  • Trenos por Constantinopla. Estudio preliminar, traducción y comentarios de Rosario Garcia Ortega y Ana Isabel Fernández Galvín (texto bilingüe en español y griego), Granada, 2003, págs. 304, ISBN: 84-95905-06-10 X
  • Relato de cómo se construyó Santa Sofía: según la descripción de varios códices y autores. Editados por José M. Egea (texto bilingüe en español y griego), Granada, 2003, págs. 216, ISBN: 84-95905-07-8
  • Paulo el Silenciario. Un poeta de la corte de Justiniano. Estudio preliminar, traducción y comentarios de José M. Egea Sánchez (texto bilingüe en español y griego), Granada, 2007, págs. 211, ISBN: 84-95905-20-5
  • Morfakidis, Moschos y Casas Olea, Matilde, Fuentes Griegas sobre los Eslavos, vol. I, Granada. 2009, págs. 200, ISBN: 978-84-95905-11-6
  • Nicéforo Brienio Materia de Historia. Estudio preliminar, traducción, notas y comentarios de Mª Salud Baldrich López (texto español y griego), Granada, Ed. C.E.B.N.Ch., 2012, págs. 336, ISBN: 978-84-95905-36-9
  • Jorge Acropolites, Narración histórica. Estudio preliminar, traducción, notas y comentarios de Teresa Vila Vilar (texto español y griego), Granada, 2012, 352 págs., ISBN: 978-84-95905-38-3


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas