Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Βιβλιοθήκη Bυζαντινών Κειμένων, κυκλοφόρησαν οι δύο τόμοι του βιβλίου Fuentes Griegas Sobre los Eslavos II. Cristianización y formación de los primeros Estados eslavos


    

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas