Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Σύμμεικτα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών/Miscelánea de estudios bizantinos y neogriegos, κυκλοφόρησε το τέταρτο βιβλίο, με τίτλο "De Bizancio a la Grecia contemporánea. Estudios sobre literatura griega"


Συγγραφέας: José Antonio Moreno Juradohttp://www.centrodeestudiosbnch.com/gr/pagina/97

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas