Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Διεθνής επιστημονική συνάντηση


Εκφράσεις πόλεων στο Βυζάντιο και την Αναγέννηση. Η ιδανική πόλη και η πρόσληψή της

Bενετία, 27-28 Μαρτίου 2023


Πρόγραμμα

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas